act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Zmiany w zasadach karania członków zarządu i rady nadzorczej

Kapitalny komentarz | 03.06.2022 r.

30 maja 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw[1].

Ustawa wprowadza nowelizację m. in. ustawy o ofercie publicznej, obejmującą zmiany w wezwaniach (m.in. dodanie do porządku prawnego wezwań dobrowolnych, zmiana progu wezwania obowiązkowego), zwiększenia uprawnień KNF, modyfikacje w zakresie ustalania ceny minimalnej w wezwaniach, pośrednie nabycie akcji, czy zmiany dotyczące możliwości karania członków zarządu oraz rad nadzorczych niezależnie od nałożenia sankcji na spółkę.

I właśnie tej ostatniej zmianie, dot. karania członków zarządu i rady nadzorczej, dokładnie przyjrzymy się w najnowszym wydaniu Kapitalnego Komentarza.

 

  1. Ratio legis zmian:

 

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy nowelizującej, zmiany przewidziane w art. 96 ust. 7 i 7a ustawy o ofercie publicznej mają na celu uniezależnienie możliwości nałożenia kary na osobę pełniącą funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej spółki publicznej od wcześniejszego nałożenia kary na samą spółkę.

Jednocześnie, będzie to możliwe jedynie w przypadku rażących naruszeń obowiązków, które ustawa o ofercie nakłada na spółkę publiczną.

 

  1. Ukaranie członka organu a brak konieczności uprzedniego ukarania spółki:

 

Przed nowelizacją, Komisja Nadzoru Finansowego posiadała uprawnienie do ukarania członka zarządu lub rady nadzorczej, jedynie po uprzednim ukaraniu spółki.

W obowiązującym stanie prawnym, możliwe jest nałożenie kary na osobę pełniącą funkcję członka zarządu albo rady nadzorczej niezależnie od wcześniejszego wydania decyzji nakładającej karę na spółkę, ale pod warunkiem uznania naruszenia obowiązków za rażące.

 

  1. Naruszenie obowiązków przez członka zarządu:

 

Podkreślenia wymaga fakt, że nadal będzie możliwe nałożenie kary pieniężnej na członka zarządu w przypadku naruszeń niebędących rażącymi, w ciągu 12 miesięcy od nałożenia kary na spółkę.

 

  1. Wydłużenie terminu przedawnienia:

 

Co istotne, zmiany dokonane w art. 96 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, powodują wydłużenie okresów przedawnienia na nakładanie kar na członków organów.

W obecnym stanie prawnym, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez spółkę, termin przedawnienia wynosi 5 lat od dnia dokonania tego naruszenia przez spółkę.

 

  1. Przepisy przejściowe:

Za zachowania stanowiące naruszenie przepisów ustawy o ofercie, zaistniałe przed dniem wejścia w życie jej nowelizacji, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów znowelizowanych, byłaby względniejsza dla strony postępowania.

 

  1. Zwiększona aktywność KNF:

 

Poruszane zagadnienie jest istotne, z uwagi na stale zwiększającą się aktywność Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nakładania sankcji na członków zarządów, jak i członków rad nadzorczych spółek publicznych.

Analiza komunikatów KNF z ostatnich kilku lat pokazuje wyraźną tendencję wzrostową w karaniu członków organów spółki.

Nakładane sankcje w przeważającej większości wynikają z zaniechań lub błędów dotyczących przekazywania raportów okresowych, jak i informacji poufnych.

Nakładanie sankcji bezpośrednio na osoby piastujące funkcje zarządcze lub nadzorcze może być związane również z pośrednim zabezpieczeniem interesu akcjonariuszy, przez ograniczenie bezpośrednich kar wobec spółki. Na uznanie zasługuje w tym przypadku nowelizacja, umożliwiająca pociąganie do odpowiedzialności członków rad nadzorczych lub zarządu z pominięciem uprzednio nałożonych sankcji na spółkę.

Dotychczas, wszczęcie postępowania w zakresie nałożenia kary na członka organu następowało w sytuacji, w której organ zbadał i zweryfikował naruszenie dokonane przez samą spółkę.

Obecnie, KNF może jeszcze bez takiej weryfikacji wszcząć postępowanie w zakresie nałożenia kary pieniężnej na członka organu spółki, a nawet wydać decyzję w tym zakresie przed przeprowadzeniem postępowania wobec spółki.

Podkreślenia wymaga zatem wyjątkowa odpowiedzialność leżąca obecnie po stronie KNF,  w  zakresie wstępnej weryfikacji naruszenia oraz odpowiedniej komunikacji z rynkiem,  w zakresie podejmowanych działań sankcyjnych wobec członków organów spółek publicznych.

 

Jeśli potrzebowaliby Państwo pogłębić powyższy temat, zapraszamy do kontaktu  z naszymi Ekspertami:

Piotr Wojnar

Adwokat / Partner Zarządzający

+48 22 420 59 59

piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

Łukasz Świątek

Adwokat / Starszy prawnik

+48 504 763 762

lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

Katarzyna Krzykwa

Aplikant adwokacki / Prawnik

+48 508 647 832

katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

act BSWW legal & tax doradza przy pierwszej skutecznej ofercie publicznej prostej spółki akcyjnej

Kancelaria doradzała spółce 2Riders P.S.A. przy pierwszej zakończonej powodzeniem emisji crowdfundingowej prostej spółki akcyjnej, w wyniku której zebrano 600 tys. zł na finalizację prac nad autorskim projektem spółki. Była to także pierwsza kampania prowadzona przez Forc.ee, platformę finansowania społecznościowego utworzoną przy wsparciu prawnym kancelarii act BSWW legal & tax.

Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na finalizację projektu innowacyjnego linkowego holownika rowerowego, w tym na doprojektowanie produktu oraz opłacenie formalności związanych z patentem na kraje EU oraz USA.

Zespół Rynków Kapitałowych kancelarii doradzał na etapie przeprowadzania kampanii crowdfundingowej, w tym w zakresie dostosowania dokumentacji do wymogów prawnych prowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych, komunikacji z Komisją Nadzoru Finansowego oraz inwestorami, jak również w zakresie realizacji obowiązków prawnych po zakończeniu oferty, w tym rejestracji podwyższenia kapitału w KRS oraz ewidencji w KNF.

Usługi kancelarii związane z utworzeniem platformy Forc.ee obejmowały zarejestrowanie podmiotu administrującego platformą, a także opracowanie odpowiednich regulaminów na potrzeby kampanii crowdfundingowych. Kancelaria odpowiedzialna była również za stworzenie ram regulacyjnych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych, jak również za opiniowanie umów zawieranych przez administratora platformy crowdfundingowej z jej klientami.

Projekt przeprowadzili Piotr Wojnar (partner zarządzający, współkierujący praktyką Rynków Kapitałowych), Janusz Szeliński (partner), Łukasz Świątek (starszy prawnik) oraz Katarzyna Krzykwa (prawnik).

 

Kancelaria act BSWW legal & tax doradza StockAmbit przy utworzeniu platformy crowdfundingowej

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała StockAmbit S.A. przy utworzeniu platformy finansowania społecznościowego umożliwiającej startupom pozyskiwanie środków na ich działalność, m. in. tworząc ramy organizacyjne serwisu internetowego. We wrześniu na platformie ruszyła pierwsza kampania crowdfundingowa udziałów – startup startupu Holo4Med, a w październiku pierwsza kampania crowdfundingowa akcji – startapu Zonifero.

Usługi kancelarii obejmowały utworzenie podmiotu administrującego platformą oraz opracowanie regulaminów na potrzeby kampanii crowdfundingowych mających za przedmiot akcje spółek akcyjnych oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres doradztwa obejmował również stworzenie ram regulacyjnych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych, jak również opiniowanie umów zawieranych przez administratora platformy crowdfundingowej z jej klientami. Kancelaria świadczyła również bieżące doradztwo związane z organizacją pracy serwisu.

Projekt prowadził Piotr Wojnar (Partner Zarządzający) przy wsparciu Przemysława Kreta (Associate).

Platforma StockAmbit skierowana jest do firm technologicznych, w szczególności z branży medtech, fintech, biotech oraz greentech z funkcjonującym MVP i powtarzalnymi przychodami, które w perspektywie 3 lat po emisji deklarują chęć debiutu na NewConnect. Celem StockAmbit jest wsparcie startapów, które mimo ogromnego potencjału nie miały szansy na otrzymanie finansowania z klasycznych źródeł.

Kancelaria act BSWW legal & tax kompleksowe usługi prawne w zakresie usług finansowania społecznościowego, zarówno w procesie tworzenia, jak i działalności platform crowdfundingowych, w tym dostosowywania do nowo obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (Rozporządzenie ECSP) i wytycznych KNF, jak również w zakresie emisji przeprowadzanych w ramach finansowania społecznościowego.

Kapitalny Newsletter

Zasady świadczenia usług crowdfundingu według Rozporządzenia ECSP

10 listopada 2021 r. rozpocznie się okres stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (ang. European Crowdfunding Service Providers; „Rozporządzenie ECSP”). Ten akt prawny wprowadza jednolite dla wszystkich państw członkowskich wymogi dotyczące świadczenia usług finansowania społecznościowego, a także organizacji dostawców tych usług. To dobry moment, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób Rozporządzenie ECSP wpłynie na polski i europejski rynek crowdfundingu.

1. Czym są usługi finansowania społecznościowego według Rozporządzenia ECSP?

W Rozporządzeniu ECSP uregulowano dwa rodzaje usług finansowania społecznościowego:

• crowdfunding pożyczkowy – polegający na ułatwianiu udzielania pożyczek rozumianych jako umowy, na podstawie których inwestor udostępnia właścicielowi projektu uzgodnioną kwotę pieniędzy na uzgodniony okres, a właściciel projektu przyjmuje bezwarunkowy obowiązek spłaty tej kwoty inwestorowi, wraz z narosłymi odsetkami, zgodnie z harmonogramem płatności ratalnej,
• crowdfunding inwestycyjny – rozumiany jako subemisja papierów wartościowych i innych instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego bez gwarancji przejęcia emisji – oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów, w odniesieniu do tych papierów i instrumentów. Taki rodzaj subemisji oznacza, że rola dostawcy usług finansowania społecznościowego ogranicza się do funkcji ich „sprzedaży” na publicznym rynku. W jej przypadku nie występuje obowiązek objęcia przez dostawcę instrumentów, które nie zostały nabyte przez podmioty trzecie – jak ma to miejsce w innych rodzajach subemisji.

2. Jak Rozporządzenie ECSP wpłynie na maksymalny próg wartości emisji w ramach kampanii crowdfundingowej?

Do 10 listopada 2023 r. maksymalny próg emisji w ramach crowdfundingu inwestycyjnego wyniesie 2,5 miliona euro. Po tym czasie próg zwiększy się do 5 milionów euro. Emisje papierów wartościowych, których łączna wartość przekroczy te kwoty, powinny odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2017/1129.

Co do zasady, Rozporządzenie ECSP znajduje zastosowanie do ofert finansowania społecznościowego o wartości przekraczającej 5 milionów euro – obliczanej w okresie 12 miesięcy jako suma:

• łącznej wartości ofert zbywalnych papierów wartościowych i udziałów w sp. z o.o. oraz kwot pozyskanych w drodze pożyczek za pośrednictwem platformy finansowania społecznościowego przez danego właściciela projektu oraz

• łącznej wartości ofert publicznych zbywalnych papierów wartościowych złożonych przez tego właściciela projektu jako oferującego bez obowiązku publikacji prospektu na podstawie Rozporządzenia 2017/1129.

Niemniej przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia ECSP, w przypadku gdy w danym państwie członkowskim próg łącznej wartości, powyżej którego należy publikować prospekt zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129, wynosi poniżej 5 000 000 euro, Rozporządzenie ECSP będzie miało jedynie do tych ofert, których łączna wartość nie przekracza tego progu. W Polsce dotyczy to ofert o wartości do 2 500 000 euro.

3. Jakie podmioty będą mogły świadczyć usługi finansowania społecznościowego?

Dostawcami usług finansowania społecznościowego będą mogły być osoby prawne z siedzibą w Unii Europejskiej, które uzyskały zezwolenie właściwego organu (w Polsce: Komisji Nadzoru Finansowego). Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) będzie prowadzić rejestr wszystkich dostawców usług finansowania społecznościowego. Ograniczenie do osób prawnych oznacza, że dostawcą usług finansowania społecznościowego w Polsce mogą być wyłącznie: spółki z o.o., spółki akcyjne oraz proste spółki akcyjne. Podmioty funkcjonujące w formie spółek osobowych zostają wykluczone z uwagi na brak osobowości prawnej.

Warto zwrócić uwagę, że Urząd KNF w stanowisku wydanym w związku z ryzykiem niedostosowania do 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia ECSP wskazał, że do momentu uchwalenia polskiej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych („Ustawa Crowdfundingowa”) nie będzie wyznaczonego organu właściwego do wydawania zezwoleń, co uniemożliwi rozpoczęcie procesów licencyjnych. Zważywszy na wskazany w Rozporządzeniu ECSP termin trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku na wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia lub jego odmowie, należy spodziewać się, że dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą napotkać trudności w dopasowaniu swojej działalności do nowych przepisów przed upływem okresu przejściowego (tj. do 10 listopada 2022 r.).

4. Czy udziały spółki z o.o. będą mogły być przedmiotem kampanii crowdfundingu inwestycyjnego?

Udziały spółki z o.o. nie będą mogły być przedmiotem kampanii według nowych zasad finansowania społecznościowego. Przedmiotem crowdfundingu inwestycyjnego, według Rozporządzenia ECSP, mogą być zbywalne papiery wartościowe i inne instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego. Ostatnie pojęcie oznacza udziały spółki z o.o., które nie podlegają ograniczeniom mogącym skutecznie uniemożliwić ich zbycie, w tym ograniczeniom w sposobie, w jaki udziały te są oferowane lub reklamowane publicznie. Projekt Ustawy Crowdfundingowej zakłada zaś wprowadzenie zakazu kierowania oferty objęcia udziałów w sp. z o.o. do nieoznaczonego adresata, a także jej promowania przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata. Taka zmiana legislacyjna oznaczałaby brak możliwości prowadzenia kampanii crowdfundingu inwestycyjnego, których przedmiotem miałyby być udziały spółki z o.o.

5. Czy Rozporządzenie ECSP rozróżnia status inwestorów w zależności od stopnia ich doświadczenia?

Do dostawców usług finansowania społecznościowego nie znajdą zastosowania rygory Dyrektywy MiFID II. Rozporządzenie ECSP ustanawia osobne rozróżnienie inwestorów na doświadczonych i niedoświadczonych. Aby zostać uznanym za inwestora z pierwszej z tych grup należało będzie złożyć odpowiedni wniosek. Zatwierdzenie statusu inwestora doświadczonego przez dostawcę będzie ważne przez dwa lata.

Za inwestorów doświadczonych będą mogły zostać uznane osoby prawne posiadające: środki własne w wysokości co najmniej 100 000 euro, obroty netto w wysokości co najmniej 2 000 000 euro lub sumę bilansową w wysokości co najmniej 1 000 000 euro. Osoby fizyczne powinny zaś spełniać co najmniej dwa z następujących kryteriów:

• dochód osobisty brutto w wysokości co najmniej 60 000 euro na rok podatkowy lub portfel instrumentów finansowych, określony jako obejmujący depozyty środków pieniężnych i aktywa finansowe, o wartości przekraczającej 100 000 euro;

• inwestor pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług, lub inwestor zajmował przez co najmniej 12 miesięcy stanowisko kierownicze w osobie prawnej spełniającej kryteria inwestora doświadczonego;

• w okresie poprzedzających czterech kwartałów inwestor zawierał transakcje o znaczącej wielkości na rynkach kapitałowych z przeciętną częstotliwością 10 transakcji na kwartał.

6. W jaki sposób Rozporządzenie ECSP chroni interes inwestorów niedoświadczonych?

Rozporządzenie ECSP wymaga przeprowadzenia oceny odpowiedniości usług przed umożliwieniem inwestorom niedoświadczonym inwestowania w projekty. W tym celu dostawcy będą zobowiązani do przeprowadzania wstępnego testu wiedzy oraz dokonania symulacji zdolności inwestora do ponoszenia strat.

W przypadku zamiaru dokonania inwestycji o wartości powyżej 1 000 euro albo 5 % wartości jego majątku netto dostawca zobowiązany będzie zapewnić, by inwestor niedoświadczony otrzymał ostrzeżenie o ryzyku, przedłożył wyraźną zgodę oraz udowodnił zrozumienie danej inwestycji i związanych z nią ryzyk.

Co więcej, Rozporządzenie ECSP przewiduje dla niedoświadczonych inwestorów czterodniowy okres namysłu. Podczas jego trwania możliwe będzie wycofanie swojej oferty inwestycyjną lub oświadczenia o wyrażeniu zainteresowania ofertą – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary. Dostawca usług finansowania społecznościowego będzie zobowiązany do odpowiedniego poinformowania inwestora niedoświadczonego o przysługującym mu okresie namysłu.

7. Czy platforma crowdfundingowa może ułatwiać inwestorom dalszy obrót prawami nabytymi w ramach finansowania społecznościowego?

Dostawcy usług finansowania społecznościowego będą mogli prowadzić tablicę ogłoszeń umożliwiającą ich klientom wyrażanie zainteresowania zakupem lub sprzedażą pożyczek, papierów wartościowych lub instrumentów dopuszczonych, które były pierwotnie oferowane na ich platformach crowdfundingowych. Niemniej tablica nie będzie mogła działać na zasadzie giełdy: w jej ramach nie będzie można zestawiać zleceń kupna i sprzedaży za pomocą protokołów lub wewnętrznych procedur operacyjnych w sposób, który skutkowałby zawarciem umowy.

8. Czy zezwolenie uzyskane w Polsce pozwoli na transgraniczne świadczenie usług?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia ECSP dostawca, który uzyskał zezwolenie, może świadczyć usługi finansowania społecznościowego w innym państwie członkowskim, pod warunkiem przejścia procedury paszportowej. W tym celu będzie należało złożyć właściwemu macierzystemu organowi nadzoru informację o planowanym podjęciu działalności transgranicznej. Ta zostanie przekazana do organów nadzoru docelowych państw członkowskich oraz do ESMA.

9. W jaki sposób Rozporządzenie ECSP wpłynie na usługi crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce?

Do tej pory platformy crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce działały na zasadzie swobody działalności gospodarczej, jako podmioty prowadzące strony internetowe dostarczające rozwiązania umożliwiające reklamowanie oferty publicznej. Funkcjonujące na rodzimym rynku podmioty będą zmuszone do dostawania swojej działalności do przepisów Rozporządzenia ECSP oraz do uzyskania zezwolenia KNF. Warto zaznaczyć, że dostawcy mogą kontynuować swoją działalność zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym do 10 listopada 2022 r. lub do czasu uzyskania zezwolenia właściwego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

POBIERZ NEWSLETTER

Zadaj pytanie naszym doradcom

Piotr Wojnar
Adwokat / Partner zarządzający
+48 22 420 59 59
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

Łukasz Świątek
Adwokat / Starszy prawnik
+48 22 420 59 59
lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

Przemysław Kret
Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 22 420 59 59
przemyslaw.kret@actlegal-bsww.com