act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

oRETy! Podatkowa strona nieruchomości | kwiecień – maj 2022

Minister Zdrowia w dniu 12 maja 2022 r. wydał rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na mocy którego z dniem 16 maja 2022 r. przestał obowiązywać stan epidemii. Konsekwencją odwołania stanu epidemii jest koniec obowiązywania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków z końcem miesiąca, w którym zostało ogłoszone odwołanie stanu epidemii (tj. z dniem 31 maja 2022 r., zgodnie z art. 38ha ustawy o CIT).  Oznacza to, że dla podatników podatku CIT od 1 czerwca 2022 r. powraca obowiązek obliczania podatku od przychodów z budynków za każdy miesiąc i jego wpłaty do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest opłacany (pierwszy termin na wpłatę za czerwiec 2022 r. upływa w dniu 20 lipca 2022 r.).

Wydatki na wynajem nieruchomości od wspólnika w stanie prawnym, który będzie obowiązywał po 1 stycznia 2023 r. stanowią ukrytą dywidendę – tak ocenił Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej z 29 kwietnia 2022 r. (nr 0111 – KDIB1- 1.4010.94.2022.2.JD).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka dzierżawi powierzchnie handlowe i biurowe od jednego ze wspólników. Nieruchomości zostały nabyte przez wspólnika od podmiotów niepowiązanych i koszt dzierżawy nie będzie uzależniony od osiągnięcia zysku przez Spółkę, ani od jego wysokości. Dyrektor KIS uznał, że w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie nowa definicja ukrytej dywidendy, bowiem nieruchomość została nabyta przed powstaniem Spółki, chyba że suma poniesionych w roku podatkowym przez Spółkę kosztów stanowiących ukrytą dywidendę będzie niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym Spółki.

W konsekwencji wydatki na wynajem nie będą mogły zostać zaliczone do KUP przez Spółkę w nowym brzmieniu przepisów.

Rozliczenia stron w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie podlegają opodatkowaniu VAT takie wnioski płyną z interpretacji podatkowej Dyrektora KIS z 4 maja 2022 r. (nr 0111-KDIB3- 1.4012.84.2022.1.IK).

W rozpatrywanej sprawie dochodziło do transferu środków wynikających z rozliczenia podziału zysku i ewentualnych strat pomiędzy stronami wspólnego przedsięwzięcia. Zdaniem stron wspólnego przedsięwzięcia czynności te mają charakter techniczny i nie dot. świadczenia usług ani dostawy towarów. Wykonywane czynności w ramach wspólnego przedsięwzięcia przede wszystkim są skierowane na potrzeby osiągnięcia wspólnego celu, a nie świadczenia usług. Organ podatkowy uznał, że w takiej sytuacji dokonywane rozliczenia pomiędzy stronami nie mogą być traktowane jako świadczenie usług ani dostawa towarów i w konsekwencji rozliczenia te nie stanowią czynności opodatkowanych VAT.

„Zatem można stwierdzić, że wpłaty należne Zainteresowanym uzależnione od zysków osiągniętych ze wspólnego przedsięwzięcia. Co za tym idzie przepływy pieniężne z tytułu tej umowy, nie będą stanowiły opłaty za spełnienie świadczenia. Podział ten jest więc jedynie działaniem o charakterze techniczno- rachunkowym. W tym przypadku nie dojdzie do przeniesienia władztwa ekonomicznego nad towarami ani do rzeczywistych świadczeń pomiędzy Uczestnikami porozumienia. Nie można zidentyfikować korzyści o charakterze majątkowym, jakie w związku z takim rozliczeniem uzyskuje każdy z Zainteresowanych. W konsekwencji, rozliczenia pomiędzy Zainteresowanymi w ramach wspólnego przedsięwzięcia, nie stanowią czynności opodatkowanych podatkiem VAT”. – skomentował Dyrektor KIS.

Wynajmujący otrzymujący zwrot podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste od najemcy powinien ujmować je razem z czynszem na fakturze VAT i opodatkować właściwą stawką VAT dla najmu, jako usługę kompleksową – takie wnioski płyną z interpretacji podatkowej Dyrektora KIS z dnia 4 maja 2022 r. (nr 0113-KDIPT1 1.4012.184.2022.2.MSU).

Sprawa dot. podatnika, który wynajmuje budynek magazynowo – warsztatowy z zapleczem socjalno – biurowym. Najemca oprócz czynszu płaci Wynajmującemu również równowartość podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. Dyrektor KIS uznał, że opłata za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości są należnościami bezpośrednio zw. z odpłatnym świadczeniem usługi najmu i z tego względu podlegają opodatkowaniu VAT, tak jak czynsz.

„Niezależnie jednak od tego, czy zwracana wynajmującemu przez Najemcę kwota podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste została włączona do czynszu i stanowi jego element kalkulacyjny, czy jest wyodrębniona z czynszu, zawsze jest należnością obciążającą wynajmującego, wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi najmu. (…) W konsekwencji zarówno koszt opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości jak i koszt podatku od nieruchomości stanowią element cenotwórczy usługi najmu nieruchomości i pozostają w bezpośrednim związku z najmem, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według zasad właściwych dla tej usługi”. wskazał Dyrektor KIS.

Nie można skorygować faktury VAT w związku z planowany umorzeniem wierzytelności – tak wynika z interpretacji podatkowej Dyrektora KIS z 6 maja 2022 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.234.2022.2.KO).

Sprawa dot. Spółki, która ze względu na trwający konflikt na Ukrainie rozważa umorzenie wierzytelności od partnerów z Ukrainy w formie rezygnacji ze ściągania należności z woli wierzyciela i za zgodą dłużnika. Zdaniem Dyrektora KIS w takiej sytuacji Spółka nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej, ponieważ umorzenia nie można utożsamiać z udzieleniem opustu lub obniżką ceny.

„Zawarta przez Państwa umowa z Partnerami dotyczy tylko zwolnienia z długu Partnerów i nie można jej utożsamiać z udzieleniem opustu lub obniżką ceny”. – zauważył Dyrektor KIS.

Otrzymanie środków pieniężnych ze względu na częściowe zmniejszenie wkładu w spółce komandytowej stanowi przychód ze źródła kapitały pieniężne i podlega opodatkowaniu PIT – takie stanowisko przyjął WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 11 kwietnia 2022r., o sygn. I SA/GD 1700/21.

Przy zaplanowanym zwrocie części wkładu, wynikającym z wypłaty środków finansowych zbieżnych z wartością pomniejszonego wkładu, nastąpi skutek w postaci powstania po stronie wspólnika spółki kapitałowej przychodu ze źródła kapitały pieniężne, który podlegać będzie opodatkowaniu PIT.

Świadczenie pieniężne przysługujące wydzierżawiającemu w związku z przeniesieniem, rozbudową, rozbiórką, usunięciem, demontażem lub modernizacją obiektu budowlanego będzie opodatkowane VAT – takie stanowisko zajął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2022 r. o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.80.2022.2.ŻR.

Wyrażenie przez wydzierżawiającego zgody na przeniesienie, przebudowę, rozbiórkę, usunięcie, demontaż czy też modernizację obiektu budowlanego w zamian za wynagrodzenie stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W ocenie organu podatkowego, w takim przypadku zapłata jest faktycznie wypłatą wynagrodzenia za tolerowanie czynności lub sytuacji lub powstrzymanie się od dokonania czynności. W związku z powyższym zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, na wydzierżawiającym ciąży/będzie ciążył obowiązek wystawiania faktur dokumentujących tę czynność.

Potrzebujesz wsparcia? Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Małgorzata Wąsowska
Doradca podatkowy / Wspólnik / Head of Tax Practice
+48 691 477 047
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com

Jakub Świetlicki vel Węgorek
Doradca podatkowy / Starszy prawnik
+48 505 703 768
jakub.swietlicki@actlegal-bsww.com

Szymon Kokot
Doradca podatkowy / Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 691 557 507
szymon.kokot@actlegal-bsww.com


Pobierz Newsletter

Kapitalny Newsletter

Oferta publiczna w prostej spółce akcyjnej

Ratio legis wprowadzenia do Kodeksu spółek handlowych nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej („P.S.A.”) – była chęć stworzenia nowoczesnej formy niepublicznej spółki, której przedsięwzięcia będą oparte głównie na nowych technologiach[1]. Szczególnie ciekawym zagadnieniem związanym z nową kategorią podmiotów gospodarczych jest przeprowadzenie oferty publicznej w P.S.A. W ostatnich tygodniach doradzaliśmy P.S.A. w przeprowadzeniu pierwszej skutecznie zakończonej oferty publicznej, a naszymi spostrzeżeniami związanymi z tym tematem chcielibyśmy podzielić się z Państwem. Co do zasady prowadzenie oferty publicznej w P.S.A. jest zbliżone do oferty publicznej w spółce akcyjnej. Różni się kilkoma istotnymi niuansami, z których najistotniejsze wskazujemy poniżej

Brak kapitału zakładowego

 Prosta spółka akcyjna charakteryzuje się modelem majątkowym opartym na akcjach bez wartości nominalnej oraz kapitale akcyjnym. Minimalny kapitał akcyjny wynosi tylko 1 zł, a nie 100.000 zł jak minimalny kapitał zakładowy w spółce akcyjnej czy 5.000 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał akcyjny nie jest kapitałem zakładowym w takim rozumieniu, jakie znamy ze spółek akcyjnych czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Podczas przeprowadzania oferty publicznej w P.S.A. implikuje to konieczność podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji, a nie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.

Umowa zamiast statutu

Aktem zawiązującym prostą spółkę akcyjną jest umowa spółki, co w zakresie trybu tworzenia przybliża ją do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie ukształtowanie przepisów dotyczących P.S.A. uzasadnia zamiar ustawodawcy odnośnie maksymalnego uproszczenia zasad zakładania i funkcjonowania tej spółki kapitałowej, w efekcie czego zrezygnowano z konieczności wyrażania zgody na zawiązanie spółki i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi , co musi mieć miejsce w spółce akcyjnej.

Rejestracja przez S24 wymaga dużo czasu i cierpliwości

Umowę prostej spółki akcyjnej można zawrzeć na dwa sposoby:

–  za pośrednictwem portalu S24, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, poprzez wypełnienie udostępnionego tam wzorca umowy albo

–  u notariusza, który sporządzi umowę spółkii będzie mógł zawrzeć w niej wszelkie dopuszczalne przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz nie będzie musiał się ograniczać tylko do postanowień przewidzianych przez wzorzec umowy.

Jeżeli planują Państwo założenie prostej spółki akcyjnej przez portal S24, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Aktualnie, w związku z dużą liczbą spraw, nie jest to procedura, za pośrednictwem której możliwy jest wpis spółki do KRS w 24 godziny jak sugeruje nazwa tego portalu. Jeszcze w grudniu 2021 r. powiedzielibyśmy, że możliwe jest zarejestrowanie spółki w 48 godzin. Aktualnie trwa to około tygodnia, a według informacji uzyskanych w warszawskim sądzie, może zająć nawet miesiąc.

Uchwała w sprawie emisji akcji nie zawsze w formie aktu notarialnego

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej może nastąpić:

– ze zmianą umowy spółki albo;

– bez konieczności zachowania wymogów dotyczących zmiany umowy spółki.

Emisja akcji stanowi zmianę umowy P.S.A., więc wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie i wpisu do rejestru. Co do zasady uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Jeżeli emisja akcji następuje na podstawie uchwały akcjonariuszy podejmowanej na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji, to nie wymaga umieszczenia jej w protokole sporządzonym przez notariusza. Wybór jakiegokolwiek z przedstawionych trybów nie wyłącza obowiązku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o emisji akcji, gdyż jest ona obligatoryjnym elementem emisji akcji, bez względu na to, czy następuje z zachowaniem przepisów o zmianie umowy spółki czy też nie. Co więcej, jak stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego w sprawie emisji akcji Dharma P.S.A., uchwała o emisji akcji jest przesłanką zawarcia umowy objęcia akcji i powinna zostać podjęta przed jej zawarciem[2].

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Co do zasady, jeżeli umowa spółki lub uchwała emisyjna nie stanowią inaczej, to wszyscy dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby swoich dotychczasowych akcji (prawo poboru). Jednakże, w interesie spółki akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w całości lub w części.
W przepisach KSH dotyczących prostej spółki akcyjnej próżno szukać odpowiednika art. 433 § 2 zd. 4 KSH regulującego konieczność przedstawienia walnemu zgromadzeniu przez zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną bądź sposób jej ustalenia.

Umowa objęcia akcji

Do prostej spółki akcyjnej nie stosuje się instytucji zapisu i przydziału akcji (z wyjątkiem przeprowadzenia podwyższenia z prawem poboru).  Akcje nowej emisji w P.S.A. są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji, która powinna być zawarta w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Oświadczenie woli oblata/inwestora musi być bezwarunkowe, za to oświadczenie oferenta/oblata może być złożone pod warunkiem.

Zgłoszenie emisji do KRS

W celu zgłoszenia emisji do KRS należy złożyć:

– uchwałę emisyjną;

– oświadczenie o wniesieniu wkładów;

– oświadczenie o wysokości kapitału akcyjnego;

– spis nabywców akcji;

– listę osób uprawnionych do powołania zarządu;

– kopię umowy objęcia akcji poświadczoną przez notariusza (notariusz poświadcza, że odpis umowy objęcia akcji jest zgodny z umową okazaną notariuszowi w wersji elektronicznej).

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 6944 § 1 w zw. z § 2 i § 21 KPC[3], zgodnie z którym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach, a jeżeli dokumenty (i) są sporządzone w postaci elektronicznej, to opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, (ii) zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się odpisy elektroniczne poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektroniczne kopie dokumentów.

Dotychczasowa praktyka większości sądów rejestrowych wskazuje, że akceptowaną formą przekazania do rejestru umowy objęcia akcji zawartej w formie dokumentowej jest złożenie jej w postaci kopii poświadczonej przez notariusza. Przetestowaliśmy to w praktyce i postępowanie o wpis emisji do KRS przebiegło bez jakichkolwiek problemów.

Niejasne brzmienie przepisu art. 300107 § 2 pkt 2 KSH, niewskazujące formy umowy objęcia akcji, którą należy dołączyć do zgłoszenia emisji akcji do rejestru, stwarza pole do swobodnej interpretacji go przez sądy rejestrowe. De lege ferenda należałoby rozważyć uszczegółowienie wskazanego przepisu poprzez wskazanie formy, w jakiej należy składać dokumenty obejmujące oświadczenia woli składane do KRS w formie dokumentowej.

Ewidencja akcji

W przypadku przeprowadzenia oferty publicznej, dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia akcji do ASO, emitenci zobowiązani są do dokonywania wpisów w Systemie Ewidencji Akcji („SEA”), prowadzonym przez KNF. Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie[4], wpisu do SEA dokonuje się w terminie 14 dni od dnia (i) przydziału akcji, a w przypadku niedokonywania przydziału – od dnia ich wydania; (ii) dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do ASO.

W sytuacji przeprowadzania oferty publicznej w P.S.A., termin na dokonanie wpisu w SEA będzie liczony od dnia przydziału lub wydania akcji. Brak zaistnienia wskazanych zdarzeń w dosłownym ich rozumieniu, na przykład w sytuacji, gdy spółka przeprowadza emisję akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i nie dokonuje przydziału akcji na podstawie art. 300106 § 5 KSH, a KSH nie przewiduje innego przypadku przydziału akcji w P.S.A., to nie zwalnia to P.S.A. z obowiązku dokonania wpisu w SEA. Zgodnie ze stanowiskiem KNF, które udało nam się uzyskać, w takim przypadku za dzień przydziału należy przyjąć datę zawarcia umowy z inwestorem, a w przypadku, gdy umowy były podpisywane w różnych terminach – datę zawarcia ostatniej umowy i od tego dnia należy liczyć 14-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis do SEA.

Wpis do rejestru akcjonariuszy

Akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Powinno to nastąpić po wpisie nowej emisji akcji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr akcjonariuszy może być prowadzony przez notariusza prowadzącego kancelarię notarialną na terytorium RP albo, podobnie jak w spółkach akcyjnych, przez podmiot, który na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Po przeprowadzeniu emisji akcji, spółka powinna również zbadać ewentualną konieczność aktualizacji zgłoszenia informacji o beneficjantach rzeczywistych do CRBR. W tym celu powinna zbadać przesłanki obowiązku wpisu do rejestru uregulowane w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).

[1] Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, str. 1.
[2] https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=76211&p_id=18
[3] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.).
[4] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.).

POBIERZ NEWSLETTER

Zadaj pytanie naszym doradcom

Piotr Wojnar
Adwokat / Partner zarządzający
+48 22 420 59 59
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

Łukasz Świątek
Adwokat / Starszy prawnik
+48 22 420 59 59
lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

Katarzyna Krzykwa
Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 22 420 59 59
katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

  Zapisz się do newslettera!


  Kapitalny Newsletter

  31 stycznia 2022 r. minął termin na wykonanie obowiązków sprawozdawczych przez zarządzających ASI

  Na osobach zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) ciąży obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego cyklicznej informacji analitycznej. Sprawozdanie okresowe zarządzającego ASI, prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, za dany rok obrotowy powinno zostać przekazane w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. Informacje regulacyjne i techniczne dotyczące wskazanego obowiązku znajdą Państwo poniżej.

  Podstawa prawna obowiązku

  Obowiązek raportowania okresowego wynika z art. 3 ust. 3 lit. d Dyrektywy 2011/61/UE[1], zgodnie z którym dla zarządzających AFI, których łączna wartość zarządzanych aktywów ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR, państwa członkowskie zapewniają, aby ZAFI przynajmniej regularnie przedstawiali właściwym organom ich rodzimego państwa członkowskiego informacje dotyczące głównych instrumentów, którymi obracają, oraz najważniejszych ekspozycji i koncentracji AFI, którymi zarządzają, aby umożliwić właściwym organom skuteczne monitorowanie ryzyka systemowego. Dodatkowo, wskazany obowiązek wynika także z art. 222c Ustawy o funduszach[2], który stanowi, że zarządzający ASI sporządzają i przekazują Komisji Nadzoru Finansowego okresowe sprawozdania.

  Podmioty, na których ciąży obowiązek przekazania plików sprawozdawczych za 2021 r.

  Obowiązek przekazywania do KNF plików sprawozdawczych za 2021 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do końca III kwartału 2021 roku, tj. do dnia 30 września 2021 roku. Oznacza to, że podmioty wpisane do rejestru ZASI w IV kwartale 2021 roku nie przekazują teraz plików za 2021 rok.

  W przypadku przekazywania przez zarządzającego ASI danych sprawozdawczych po raz pierwszy, dane sprawozdawcze obejmują okres od pierwszego dnia kwartału następującego po tym, gdy staną się dostępne informacje podlegające przekazaniu.

  Format i struktura plików z przekazywanymi informacjami

  Dane sprawozdawcze należy przekazać w postaci elektronicznej, w formie plików w formacie xml zgodnych z wymaganym schematami XSD oraz innymi wymogami technicznymi wskazanymi w załączniku do Rozporządzenia w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI[3].

  Obowiązek raportowy obejmuje przekazanie jednego pliku XML zawierającego dane na temat zarządzającego ASI oraz odrębnie plików XML zawierających informacje na temat każdej zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej.

  Sposób przekazywania plików

  Sprawozdania okresowe zarządzających ASI przekazuje się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

  Przekazanie do KNF plików XML zawierających dane sprawozdawcze następuje poprzez ich załadowanie w postaci załączników do raportu ESPI sporządzonego na formularzu o nazwie „ZAFI_222c”. Formularz dostępny jest na stronie: https://espi.knf.gov.pl/emitent/ w zakładce „ZAFI”.

  Walidacja przesyłanych plików

  Po przekazaniu do KNF, pliki podlegają walidacji w systemie informatycznym wykorzystywanym przez KNF do przyjmowania sprawozdań okresowych ZAFI. Wyniki walidacji przesłanych plików są udostępniane w tzw. kanale zwrotnym, który dostępny jest pod adresem: https://espi.knf.gov.pl/walidacja

  Termin wykonania obowiązku

   Wskazane informacje należy przekazać do KNF nie później niż w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu sprawozdawczego. Jeżeli AFI jest funduszem funduszy, ZAFI może przedłużyć ten okres o 15 dni.

  Dane sprawozdawcze, które należy przekazywać

  Zgodnie z art. 222c ust. 1 Ustawy o funduszach, zarządzający ASI sporządzają i przekazują KNF, z uwzględnieniem art. 110 Rozporządzenia 231/2013, okresowe sprawozdania dotyczące:

  – działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych ASI;

  – płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych ASI – w odniesieniu do każdej ASI;

  – stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych ASI, które stosują dźwignię finansową AFI – w odniesieniu do każdej ASI.

  Szczegółowe informacje przekazywane KNF

  W celu realizacji ww. obowiązku, jak stanowi art. 110 ust. 1 Rozporządzenia 231/2013[4], ZAFI uwzględnia następujące informacje w sprawozdaniach przekazywanych właściwym organom:

  – informacje na temat głównych instrumentów, którymi obraca, obejmujące zestawienie instrumentów finansowych i pozostałych aktywów, w tym strategii inwestycyjnych AFI oraz stopnia -koncentracji jego inwestycji pod względem geograficznym i sektorowym;

  – informacje na temat rynków, których jest uczestnikiem lub na których dokonuje czynnych transakcji;

  – informacje na temat dywersyfikacji portfela AFI, uwzględniając, ale nie ograniczając się do najważniejszych ekspozycji i koncentracji.

  Powyższy katalog informacji koniecznych do przekazywania Komisji został uszczegółowiony w § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI, zgodnie z którym zarządzający AFI przekazuje KNF następujące informacje dotyczące zarządzanych przez niego alternatywnych funduszy inwestycyjnych:

  – liczbę i wartość transakcji zawieranych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne przy zastosowaniu technik handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;

  – geograficzną strukturę lokat według siedziby emitentów, wyrażoną procentowo w odniesieniu do wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych ustalonej z uwzględnieniem art. 2 oraz art. 10 rozporządzenia 231/2013;

  – wyrażoną procentowo wartość odzwierciedlającą stopień, w jakim pozycje krótkie zajmowane przez alternatywny fundusz inwestycyjny służą ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego, w odniesieniu do 5 głównych kategorii lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

  – łączną wartość aktywów lokowanych na 5 głównych rynkach, na których dokonywane są inwestycje przez alternatywne fundusze inwestycyjne;

  – łączną wartość aktywów lokowanych w 5 głównych kategoriach lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

  – kurs wymiany stosowany przy przeliczaniu na euro łącznej wartości aktywów alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

  – kurs wymiany walut bazowych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w stosunku do euro;

  – wartość aktywów netto poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

  – wartość aktywów lokowanych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne na 3 głównych rynkach, na których dokonują inwestycji;

  – określenie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, rynków, instrumentów, kontrahentów i przedsiębiorstw przy pomocy identyfikatora krajowego ZAFI, identyfikatora krajowego AFI oraz kodów takich jak MIC, BIC, LEI, ISIN, AII, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, ECB, o ile kody te zostały nadane;

  – wartość 5 pożyczek o najwyższej wysokości, zaciągniętych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne;

  – wartość miar ryzyka Net DV01 oraz Net CS01 dla poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w przedziałach zależnych od terminu zapadalności.

  [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, „Dyrektywa 2011/61/UE”.
  [2] Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 ze zm.), „Ustawa o funduszach”.
  [3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, „Rozporządzenie w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI”.
  [4] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, „Rozporządzenie 231/2013”.

  POBIERZ NEWSLETTER

  Zadaj pytanie naszym doradcom

  Piotr Wojnar
  Adwokat / Partner zarządzający
  +48 22 420 59 59
  piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

  Łukasz Świątek
  Adwokat / Starszy prawnik
  +48 22 420 59 59
  lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

  Katarzyna Krzykwa
  Aplikant adwokacki / Prawnik
  +48 22 420 59 59
  katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

   

   

   Zapisz się do newslettera!


   Wygórowane wymogi wobec rad nadzorczych spółek akcyjnych

   Podstawowym zadaniem Rady Nadzorczej jest nadzorowanie działań zarządu, tak aby organ ten podejmował tylko takie działania, które są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami, a przede wszystkim interesem spółki. Zgodnie z projektowaną nowelizacją KSH, ustawodawca planuje rozszerzyć kompetencje nadzorców, m.in. do uzyskiwania informacji o działalności spółki, co ma mieć na celu zapewnienie równowagi informacyjnej pomiędzy zarządem a radą nadzorczą. Jednocześnie, ustawodawca projektuje przepisy rozszerzające możliwość karania członków rad nadzorczych, a instytucje publicznego nadzoru w praktyce zaczynają stawiać członkom rad nadzorczych wymogi, którym niewielu członków rad nadzorczych jest w stanie sprostać.

   Zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

   Podstawowym przepisem regulującym działalność organu nadzorczego spółki akcyjnej jest art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kto może zostać członkiem rady nadzorczej? Zgodnie z art. 18 KSH może to być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana za ściśle określone przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym, tj. przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstwa z art. 587, 590 i 591 KSH.

   Dodatkowe wymogi muszą spełnić kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kryteria te zostały uregulowane w art. 19 – 21 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a odnoszą się między innymi do posiadania odpowiedniego wykształcenia i tytułu zawodowego, legitymowania się określonymi certyfikatami czy zdania odpowiednich egzaminów.

   Jedynie w jednostkach zainteresowania publicznego, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, wymagane jest powołanie komitetu audytu, którego jeden z członków musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
   Nie znajdziemy zatem dodatkowych kryteriów w zakresie wiedzy czy doświadczenia, którym powinni sprostać członkowie rady nadzorczej, o ile nie są jednocześnie członkami komitetu audytu. Daje to akcjonariuszom swobodę w doborze do organu nadzorczego takich osób, które ze względu na swoje umiejętności i kompetencje zawodowe będą dawały im gwarancję sprawowania efektywnego nadzoru nad działalnością spółki.

   Rady nadzorcze obsadzone samymi ekspertami finansowymi

   W ostatnim czasie obserwujemy zmianę podejścia Komisji Nadzoru Finansowego, która stopniowo zaczyna wymagać od wszystkich członków rad nadzorczych posiadania zarówno szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, i jednocześnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa dana spółka, nawet gdy dana osoba nie jest członkiem komitetu audytu. W konsekwencji, w przypadku nieprawidłowości w sprawozdawczości czy finansach spółki, Komisja co raz częściej wskazuje na odpowiedzialność w tym zakresie członków rad nadzorczych.

   Warto zwrócić uwagę na dwa podstawowe przepisy, które regulują zakres zadań członków rady nadzorczej, tj. art. 382 KSH oraz art. 4a Ustawy o rachunkowości. Stanowią one podstawę do stwierdzenia, że rada nadzorcza, jako organ kolegialny, jest obowiązana do weryfikacji prawidłowości procedury przygotowania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Nie oznacza to jednak, że członkowie rad nadzorczych są odpowiedzialni za merytoryczną weryfikację sprawozdań, czy dokonywanie takich samych ustaleń, jak te poczynione przez profesjonalistów z dziedziny rachunkowości, tj. biegłych rewidentów czy członków komitetu audytu. Celem oceny sprawozdań dokonywanej przez radę nadzorczą jest stwierdzenie, czy rzetelnie ukazują one sytuację majątkową spółki. Jednakże od członków rady nadzorczej nie wymaga się specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, tylko znajomości podstawowych funkcji oraz zasad rządzących bilansem, rachunkiem zysków i strat, pozostałymi dokumentami finansowymi, a także orientacji w regułach wyceny bilansowej. Te mają w rezultacie umożliwić im dokonanie ogólnej oceny, czy zasadnicze decyzje zarządu z zakresu rachunkowości zostały podjęte zgodnie z interesem spółki, przy dołożeniu należytej staranności i czy są ekonomicznie rozsądne[1].

   Sprawozdawczość finansowa a komitet audytu

   Co do zasady w jednostkach zainteresowania publicznego, musi funkcjonować komitet audytu, którego członkowie odpowiedzialni są za kompleksowe badanie sprawozdawczości finansowej spółki. Funkcją komitetu audytu jest zatem odciążenie rady nadzorczej in gremio od obowiązku fachowej kontroli sprawozdawczości finansowej. Taką konkluzję dają również Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w których uzasadnieniu zauważono, że skala i charakter działalności większości spółek publicznych są bardzo rozległe. Z tego powodu samodzielne wykonywanie zadań nadzorczych, które zostały nałożone na członków rady nadzorczej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jest właściwie niemożliwe. Prowadzi to do sytuacji, w których rada musi polegać na procesach i funkcjach wewnętrznych, czyli na przykład komitecie audytu, a w niektórych sytuacjach korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, w szczególności biegłych rewidentów i firm audytorskich[2].

   Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wspólna odpowiedzialność członków organów za nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań może powstać tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzona indywidualna odpowiedzialność każdego z piastunów, będąca następstwem niedochowania przez każdego z nich standardów pełnienia funkcji, w powiązaniu z precyzyjnym określeniem obowiązków oraz wymagań stawianych danemu członkowi rady nadzorczej [3].

   Różne kompetencje = szerokie możliwości nadzorcze

   Przyjęcie, że wszyscy członkowie danej rady nadzorczej posiadaliby wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, uniemożliwiłoby właściwe sprawowanie nadzoru nad działalnością danej spółki. W takiej sytuacji praktycznie niemożliwa byłaby przykładowo analiza umów lub transakcji z różnych dziedzin, gdyż nadzorcy po prostu nie mieliby o nich pojęcia. Dlatego kluczowe jest stawianie na różnorodne doświadczenie branżowe i profesjonalizm członków rady nadzorczej. Poza dokonywaniem ekspertyz finansowych i prawnych, posiadaniem wiedzy branżowej oraz umiejętnością szerokiej analizy problemów spółki, niebagatelne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organu nadzorczego oraz właściwej współpracy z zarządem są umiejętność dogłębnej analizy transakcji zawieranych przez spółkę czy też analiza obszarów związanych z zasobami ludzkimi danego podmiotu.

   Jak wskazano w raporcie Różnorodność w radach nadzorczych 2021, zadaniem rady nadzorczej nie jest ciągłe negowanie wszystkich działań zarządu czy bezrefleksyjne przyjmowanie wszystkich jego działań. Biorąc pod uwagę mnogość zadań i odpowiedzialności rad nadzorczych, tylko różnorodna rada nadzorcza – pod względem wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, wieku, płci – a także przynajmniej częściowo niezależna od większościowego akcjonariusza, daje realną szansę na wypracowanie najlepszych rozwiązań i efektywne sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki[4]. Dlatego rady nadzorcze powinny być kompletowane w sposób zapewniający reprezentację różnorakich kompetencji, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość sprawowanego nadzoru.

   Podsumowanie

   Członkowie rady nadzorczej zawsze powinni być dobierani w odniesieniu do potrzeb konkretnej spółki, skali i profilu jej działalności, dynamiki biznesu, rozwoju technologii czy też potrzeb klientów. Jedynie obsadzenie rady nadzorczej specjalistami w różnych dziedzinach może zagwarantować właściwe sprawowanie nadzoru. Oczywiście, część członków organu nadzorczego powinna posiadać wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, na przykład w celu uformowania w spółce komitetu audytu czy właściwej analizy dokumentów finansowych. Nie można jednak oczekiwać że wszyscy członkowie rady będą ekspertami finansowymi, gdyż w takiej sytuacji zabrakłoby na rynku chętnych i odpowiednio kompetentnych kandydatów do zasiadania w radach nadzorczych. Tym bardziej negatywnie należy ocenić wszelkie zmiany legislacyjne, jak projektowane nowe brzmienie art. 96 ust. 6a pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, umożliwiające bezpośrednie pociąganie do odpowiedzialności członków rad nadzorczych, za przewinienia spółek w zakresie sprawozdawczości finansowej, czy trend rozszerzania przez KNF wymagań w zakresie wiedzy z zakresu finansów wobec wszystkich członków rad nadzorczych. Konsekwencją takich działań, będzie bowiem zmniejszanie się liczby profesjonalnych członków rad nadzorczych, zdających sobie sprawę z rosnących ryzyk związanych ze sprawowaniem funkcji nadzorczych w spółkach.

   [1] Krześniak, Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki, Przegląd Prawa i Administracji 112, 2018; https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/109206/07_Krzesniak_E_J_Odpowiedzialnosc_czlonkow_rady_nadzorczej_spolki_akcyjnej_za_prawidlowosc_sprawozdan_finansowych_spolki.pdf

   [2] https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/Wskazowki_DPSN2021_v2_29.07.21.pdf

   [3] Nowe obowiązki spółek publicznych i członków organów – implementacja do prawa polskiego dyrektyw 2006/43/WE i 2006/46/WE, prof. dr hab. Adam Opalski, MOP 2010, Nr 5.

   [4] za: Piotr Rybicki [w:] https://www.wmadvisory.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-30-Club-Poland-Investor-Group-final.pdf

   POBIERZ NEWSLETTER

   Zadaj pytanie naszym doradcom

   Piotr Wojnar
   Adwokat / Partner zarządzający
   +48 22 420 59 59
   piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

   Łukasz Świątek
   Adwokat / Starszy prawnik
   +48 22 420 59 59
   lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

   Katarzyna Krzykwa
   Aplikant adwokacki / Prawnik
   +48 22 420 59 59
   katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

   Kapitalny Newsletter

   Oświadczenie ESMA w sprawie rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych

   Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) opublikował oświadczenie w sprawie rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych, którego celem jest zwiększanie świadomości inwestorów oraz podmiotów sporządzających rekomendacje inwestycyjne na temat sposobu ich tworzenia i rozpowszechniania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, które zostały w nim poruszone.

   1. Jakie wymogi powinna spełniać rekomendacja inwestycyjna?

   Rekomendacją inwestycyjną jest taka informacja, która w sposób wyraźny lub dorozumiany spełnia łącznie następujące przesłanki:
   • zawiera rekomendację lub sugestię strategii inwestycyjnej;
   • dotyczy jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitentów;

   • obejmuje każdą opinię na temat przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych;
   • jest przeznaczona dla kanałów dystrybucyjnych lub opinii publicznej (skierowana do nieoznaczonego adresata);
   • sporządzona jest w sposób konkretny i przejrzysty w celu umożliwienia inwestorom, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, oceny: (i) wiarygodności rekomendacji oraz (ii) wszelkich interesów osób sporządzających rekomendacje.

   2. Co można zaliczyć do kanałów dystrybucji rekomendacji inwestycyjnych?

   Kanałami dystrybucji rekomendacji inwestycyjnych mogą być raporty analityków, artykuły, media tradycyjne oraz media społecznościowe.

   3. Kto sporządza rekomendacje inwestycyjne?

   Rekomendacje inwestycyjne mogą być sporządzane przez:
   • niezależnych analityków,
   • firmy inwestycyjne,
   • instytucje kredytowe,
   • osoby, których podstawowa działalność polega na sporządzaniu rekomendacji inwestycyjnych,
   • osoby fizyczne, pracujące dla wskazanych powyżej podmiotów na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie,
   • inne osoby, niż wskazane powyżej, które proponują bezpośrednio konkretne decyzje inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych.

   4. Czy osoba publikująca w mediach społecznościowych informacje zawierające propozycje strategii inwestycyjnych może być uznana za eksperta zamieszczającego rekomendacje inwestycyjne?

   Tak. Jeżeli dana osoba często publikuje rekomendacje inwestycyjne w mediach społecznościowych, a jej celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a co więcej przedstawia siebie jako osobę posiadającą fachową wiedzę w zakresie finansów, to może być uznana za eksperta. Co za tym idzie, wymaga się od niej profesjonalizmu w tym działaniu i zamieszczania jedynie takich informacji, które spełniają wymogi prawne w zakresie rekomendacji inwestycyjnych.

   5. Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie zasad związanych z rekomendacjami inwestycyjnymi?

   Zgodnie z art. 173 ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na każdego kto sporządza lub rozpowszechnia rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną z naruszeniem art. 20 ust. 1 Rozporządzenia MAR lub nie zachowuje należytej staranności przy dokonywaniu tych czynności, lub nie zapewnia rzetelności sporządzanych rekomendacji albo nie ujawnia swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:
   • w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł;
   • w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł.

   Z oświadczeniem ESMA można zapoznać się TUTAJ:

   Zadaj pytanie naszym doradcom

   Piotr Wojnar
   Adwokat / Partner zarządzający
   +48 22 420 59 59
   piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

   Łukasz Świątek
   Adwokat / Starszy prawnik
   +48 22 420 59 59
   lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

   Katarzyna Krzykwa
   Aplikant adwokacki / Prawnik
   +48 22 420 59 59
   katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

   Pobierz Kapitalny Newsletter

   Kapitalny Newsletter

   Rozporządzenie SFDR – legislacyjna nowość dla sektora usług finansowych

   10 marca 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – SFDR[1]. Przepisy te mają na celu włączenie kwestii związanych ze wsparciem ochrony środowiska, dbaniem o społeczeństwo oraz ładem korporacyjnym (ang. Environmental, Social, Corporate GovernanceESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych i biznesowych, poprzez nałożenie na podmioty zobowiązane obowiązku publikowania określonych informacji na stronach internetowych, w sprawozdaniach okresowych, w politykach wynagrodzeń czy też w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy z klientem.

   W trakcie lektury SFDR może nasunąć się wiele pytań związanych ze stosowaniem postanowień tej regulacji, więc my postanowiliśmy odpowiedzieć poniżej na te, które pojawiają się najczęściej.

   1. Jakie podmioty objęte są zakresem SFDR?

   SFDR ma zastosowanie do uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych, w tym w  szczególności (choć nie wyłącznie) do:
   – firm inwestycyjnych, które świadczą usługi zarządzania portfelem lub doradztwa finansowego;
   – zakładów ubezpieczeń udostępniających ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne lub świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych;
   – zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
   – pośredników ubezpieczeniowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

   1. Do jakich podmiotów nie ma zastosowania SFDR?

   Postanowień SFDR nie stosuje się do następujących podmiotów, dla których wykonywanie dodatkowych obowiązków informacyjnych mogłoby stanowić zbyt duże obciążenie, niezależnie od ich formy prawnej, pod warunkiem, że zatrudniają mniej niż 3 osoby:
   – pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych;
   – firmy inwestycyjnie, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego.

   1. Dlaczego niektóre podmioty muszą stosować Rozporządzenie SFDR, skoro podlegają obowiązkom wynikającym z Dyrektywy NFRD[2]?

   Niektóre podmioty, takie jak np. spółki publiczne, banki czy zakłady ubezpieczeń, mają obowiązek zamieszczania w sprawozdaniach okresowych określonych informacji niefinansowych. Przykładowo są obowiązane do zawarcia w sprawozdaniu z działalności oświadczenia o swojej polityce obejmującej co najmniej kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Podkreślenia wymaga fakt, że Dyrektywa NFRD dotyczy udzielania informacji o swojej działalności, natomiast SFDR o własnych produktach i usługach finansowych, ale w oparciu o informacje na temat działalności podmiotu trzeciego, którą te produkty lub usługi finansują.

   1. Co klienci zyskają dzięki SFDR?

   W związku ze stosowaniem SFDR przez uczestników rynku finansowego, klienci chcący inwestować w sposób odpowiedzialny, będą mogli wybrać produkty finansowe dedykowane bezpośrednio kwestiom ESG, w szczególności tzw. produkty „dark green”, które mają na celu zrównoważone inwestycje oraz tzw. produkty „light green”, promujące m.in. aspekt środowiskowy lub społeczny.

   1. Jakie obowiązki nakłada SFDR na podmioty rynku finansowego?

   SFDR nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki informacyjne, skutkujące koniecznością wskazywania w informacjach ujawnianych klientom sposobu, w jaki uwzględniają kwestie ESG jako ryzyko dla wartości inwestycji oraz skutków podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na środowisko. Wskazane informacje, w zależności od konkretnego przypadku, muszą być publikowane:
   – na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego;
   – w polityce wynagrodzeń ww. podmiotu;
   – w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy z klientem;
   – w sprawozdaniach okresowych podmiotów zobowiązanych;
   – w komunikatach marketingowych.

   1. Czy wszystkie obowiązki wynikające z SFDR muszą być wykonywane już teraz?

   Co do zasady tak, za wyjątkiem wymogów w zakresie ujawnień w sprawozdaniach okresowych, które uczestnicy rynku finansowego powinni stosować od dnia 1 stycznia 2022 r.

   [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317/1), „SFDR” (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation).
   [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330), „Dyrektywa NFRD” (ang. Non-Financial Reporting Directive).

   Zadaj pytanie naszym doradcom

   Piotr Wojnar
   Adwokat / Partner zarządzający
   +48 22 420 59 59
   piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

   Łukasz Świątek
   Adwokat / Starszy prawnik
   +48 22 420 59 59
   lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

   Katarzyna Krzykwa
   Aplikant adwokacki / Prawnik
   +48 22 420 59 59
   katarzyna krzykwa@actlegal-bsww.com