act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Polityka prywatności

Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych (Oświadczenie o prywatności)

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022 r.

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej www.actlegal-bsww.com („Strona”) możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas zasadnicze znaczenie. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy Państwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) o danych jakie gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby korzystanie ze Strony było dla Państwa bardziej przejrzyste.

 

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest:

act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p.| Numer KRS: 0000892054 | NIP: 7010487556 | REGON: 361645591 | ul. Chmielna 73 | 00-801 Warszawa | E-mail: warsaw@actlegal-bsww.com |Tel: +48 22 420 59 59 („Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1 Odwiedzanie strony

W przypadku odwiedzenia przez Państwa Strony, za pomocą wyszukiwarki, z której Państwo korzystają, automatycznie przesyłane są do naszych serwerów informacje, które tymczasowo przechowywane są w tzw. plikach dziennika (tzw. logi). Następujące dane są przechowywane i przetwarzane do czasu ich automatycznego usunięcia, które następuje po upłynięciu 14od daty ich pozyskania:

 • adres IP,
 • data i godzina uzyskania dostępu,
 • różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT),
 • treść żądania dostępu (określona strona),
 • status dostępu / kod statusu HTTP,
 • ilość przekazywanych danych,
 • strona internetowa, z której przesłano żądanie,
 • przeglądarka z której Państwo korzystają,
 • system operacyjny i interfejs,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzamy powyższe dane w celu zapewnienia odpowiedniej konfiguracji połączenia oraz możliwości wygodnego korzystania z naszej Strony, zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i informacji, analizowania bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także w celach administracyjnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzyskanie Państwa danych, wskazanych powyżej następuje automatycznie, po wejściu na Stronę i zaakceptowaniu odpowiednich cookies.

 

2.2 Kontakt z Administratorem

Jeśli kontaktują się Państwo z nami listownie, telefonicznie, czy też przy użyciu e-maila np. w celu uzyskania oferty, możemy przetwarzać następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. treść zapytania,
 3. adres e-mail/numer telefonu/adres z jakiego wysłali Państwo list.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość i tym samym zapewnienie odpowiedniej obsługi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli dane zapytanie nie prowadzi do zawarcia umowy z Administratorem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z funkcjonalności przechowywania skrzynki elektronicznej Administratora.

Wszystkie informacje podają Państwo dobrowolnie. W razie nie podania danych kontaktowych, przetworzenie Państwa zapytania może okazać się niemożliwe.

2.3 Marketing bezpośredni

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie naszego newslettera, publikacji, czy zaproszeń na wydarzenia w ramach marketingu bezpośredniego, będziemy przetwarzać Państwa imię, nazwisko, nazwę podmiotu, z którym Państwo współpracują, stanowisko oraz adres e-mail, w celu przekazywania interesujących Państwa informacji drogą elektroniczną. Dane są podawane dobrowolnie, lecz brak ich podania może spowodować brak możliwości przesłania interesujących Państwa informacji. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, natomiast Państwa dane będą przetwarzane najpóźniej do momentu wycofania udzielonej zgody.

2.4 Proces rekrutacyjny

Jeśli chcąc zaaplikować na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne prześlą Państwo do nas swoją aplikację, w trakcie procesu rekrutacji możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych otrzymanych od kandydatów:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres urodzenia),
 2. dane kontaktowe (takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail),
 3. dane dotyczące przebiegu kariery zawodowej i nabytych umiejętności (np. wykształcenie, szkolenia,  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

Dane wskazane powyżej przetwarzane są w zakresie określonym w art. 221§ 1 kodeksu pracy – w zakresie w jakim dotyczą kandydatów do pracy, w związku z czym Administrator przetwarza je w związku z ciążącym na nim obowiązkiem prawnym, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W zakresie w jakim dotyczą kandydatów do współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, przekazanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zatem podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie w jakim podadzą Państwo dodatkowe dane, inne niż wskazane powyżej, podstawą przetwarzania będzie także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania powyższych danych może być jednak brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym w tym np. w związku z brakiem możliwości kontaktu.

Dane, o których mowa powyżej są przetwarzane przez czas związany z przeprowadzeniem danego postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku, w którym przesyłają Państwo do nas swoją aplikację bez wskazania ogłoszenia rekrutacyjnego, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane zawarte w aplikacji na konkretne ogłoszenie, możemy zachować na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. W każdym razie dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 1 rok.

 

 1. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w  procesach biznesowych (tzw. podmioty przetwarzające), takim jak firmy świadczące usługi hostingowe, czy udostępniającym narzędzia np. do organizowania webinarów (ClickMeeting). Państwa dane osobowe mogą być przekazane także do kancelarii współpracujących, w ramach sieci kancelarii ACT, do której należy Administrator (link: https://actlegal.com/pl/), jeśli wynika to z treści wysłanego przez Państwa zapytania, bądź będą Państwo brali udział w wydarzeniach organizowanych wspólnie przez sieci kancelarii ACT, czy wyrażą Państwo na takie przekazanie zgodę.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w państwach trzecich (tj. poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym) za pośrednictwem stron trzecich lub poprzez ujawnianie lub przekazywanie danych stronom trzecim, działania takie będą prowadzone wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 44 i nast. RODO.

 

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługuje Państwu prawo:

 • do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarzamy – na podstawie i w zakresie wskazanym art. 15 RODO;
 • do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – na podstawie i w zakresie wskazanym art. 16 RODO;
 • do usunięcia danych osobowych – na podstawie i w zakresie wskazanym art. 17 RODO;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie i w zakresie wskazanym art. 18 RODO
 • do przenoszenia danych – na podstawie i w zakresie wskazanym w art. 20 RODO;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie art. 21 RODO – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, lub w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez wskazywania szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

Informujemy, że stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności przed częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Korzystamy z protokołu SSL, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. W większości przypadków będzie to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli dana przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, będziemy musieli zastosować technologię 128-bitową (wer. 3). Ikona klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki wskazuje, że treść danej podstrony w ramach naszej Strony jest przekazywana w formie zakodowanej.

 

 1. Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania naszej Strony. Ponieważ chcemy zagwarantować odpowiednią ochronę prywatności i poprawić doświadczenie użytkowników związane z odwiedzaniem naszej Strony, warto wyjaśnić, dlaczego korzystamy z tych plików.

Pliki te pokazują nam w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, a tym samym wskazują obszary, które można usprawnić. Cookies (od stron trzecich) stosowane są także do prowadzenia analiz.

Sesyjne cookies są automatycznie usuwane po opuszczeniu Strony. Natomiast stałe cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika również po zakończeniu danej sesji.

Pod względem funkcji wyróżniamy następujące rodzaje cookies:

 • Niezbędne do funkcjonowania Strony:  Pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń Strony;
 • Analityczne i statystyczne: Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze Stroną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o wskaźnikach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.;
 • Wydajnościowe: Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności Strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Korzystanie z cookies, które nie jest niezbędne z technicznego punktu widzenia, następuje na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę mogą Państwo wyrazić poprzez powiadomienie, które zostanie Państwu wyświetlone podczas pierwszego wyświetlenia Strony. Klikając na „ustawienia” mogą Państwo również sprawdzić nazwę pliku oraz okres jego przechowywania.

Cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest utrzymywanie Strony i umożliwienie Państwu jej przeglądania.