act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Test wypłacalności w prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna, którą można założyć od 1 lipca 2021 r., jest formą spółki kapitałowej wprowadzoną głównie w odpowiedzi na potrzeby gospodarki epoki cyfrowej i start-upów. Z założenia przystosowana jest ona do działalności innowacyjnej, opartej raczej na nowoczesnych technologiach i wiedzy niż na posiadaniu przez spółkę jakiegokolwiek majątku.

Jej cechami charakterystycznymi są m.in. brak kapitału zakładowego i zastąpienie go kapitałem akcyjnym, który minimalnie może wynosić nawet 1 zł oraz możliwość obejmowania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w postaci pracy bądź usług. Novum w prostej spółce akcyjnej jest tzw. test wypłacalności, który musi zostać przeprowadzony przez organ zarządzający przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty na rzecz akcjonariuszy. Stanowi on część szerszego systemu ochrony wierzycieli spółki.

Czym jest test wypłacalności w prostej spółce akcyjnej?

Test wypłacalności uregulowany został w art.  30015 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) jako jeden z instrumentów mających służyć ochronie wierzycieli poprzez ograniczenie wypłat dokonywanych z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy. Zgodnie z tym przepisem wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty. Przepis znajduje odpowiednie zastosowanie do innych wypłat korporacyjnych na rzecz akcjonariuszy: uiszczenia spłaty z tytułu umorzenia akcji (art. 30044 § 4 k.s.h.), zapłaty ceny nabywanych przez spółkę własnych akcji (art. 30047 § 3 k.s.h.), wypłaty zaliczki na poczet dywidendy (30017 § 1 k.s.h.).

Wskazany wyżej zakaz z założenia ma na celu zapobieżenie dokonywaniu wypłat z majątku spółki na przedpolu jej niewypłacalności lub nawet wprost prowadzących do jej niewypłacalności i upadłości. Art. 30015 § 5 k.s.h. nakłada na organ zarządzający (a zatem odpowiednio zarząd lub radę dyrektorów) obowiązek zbadania przed każdorazową wypłatą dokonywaną na rzecz akcjonariuszy czy wypłata ta nie doprowadzi do materializacji płynnościowej przesłanki niewypłacalności w terminie 6 miesięcy od jej dokonania. Przepis ten jest zatem wyrazem skorelowania prawa spółek z przepisami Prawa upadłościowego (dalej jako p.u.).

Płynnościowa przesłanka niewypłacalności w prostej spółce akcyjnej

Jak wskazano powyżej, test wypłacalności dotyczy jednej z dwóch niezależnych przesłanek niewypłacalności uregulowanych w Prawie upadłościowym – przesłanki płynnościowej, którą jest utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jej materializacja powoduje powstanie obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni. Można powiedzieć, że proste spółki akcyjne są szczególnie narażone na zaistnienie w nich stanu niewypłacalności. Po pierwsze z uwagi na to, że nie muszą posiadać żadnego majątku. Po drugie, innowacyjne przedsięwzięcia, z myślą o których stworzony został ten typ spółki, obarczone są zazwyczaj dużym ryzkiem.

Dokładny moment utraty przez spółkę zdolności do spłaty zobowiązań jest bardzo często nieuchwytny. Dlatego też prawo upadłościowe przewiduje domniemanie zawarte w art. 11 ust. 1a p.u., zgodnie z którym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Powyższe domniemanie jest to tzw. domniemanie prawne wzruszalne. Oznacza to, że sam fakt braku zapłaty nie świadczy jeszcze o tym, że dłużnik jest niewypłacalny i że powinno być wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe. W przypadku jednak, gdy opóźnienie trwa dłużej niż 3 miesiące ciężar dowodu przeniesiony zostaje na dłużnika. Żeby obalić domniemanie musiałby on wykazać, że pomimo iż nie wykonuje zobowiązań dłużej niż 3 miesiące, to tak naprawdę nie utracił zdolności do spłaty długów (czyli np. przyczyną niewykonywania zobowiązań jest ich realna sporność).

Co istotne, domniemanie to może zostać obalone także w drugą stronę, poprzez wykazanie, że pomimo iż nie upłynęły jeszcze 3 miesiące odkąd spółka przestała regulować zobowiązania, to z całą pewnością nie jest już w stanie odzyskać płynności finansowej. Przykładowo: prosta spółka akcyjna zawiera umowę z wydawcą gier komputerowych, na mocy której wydawca udostępnia środki na development gry. Spółka narusza warunki umowy: wydaje środki niezgodnie z ustalonym w umowie budżetem oraz nie wywiązuje się z harmonogramu prac. Na skutek powyższego wydawca wypowiada umowę i żąda zwrotu powierzonych spółce kwot. Suma ta jest tak znaczna, że od razu jest oczywiste, że spółka nie będzie w stanie jej spłacić. Znacznie przekracza zarówno kwotę obecnego majątku spółki, jak i jej prognozowane przychody. W takim wypadku można mówić o powstaniu stanu niewypłacalności już od chwili wypowiedzenia umowy wydawniczej. Warto w tym miejscu zastrzec, że o niewypłacalności można mówić dopiero, gdy spółka posiada wymagalne zobowiązania wobec więcej niż jednego wierzyciela. Zarówno bowiem w definicji niewypłacalności zawartej w art. 11 ust. 1 p.u., jak i w omawianym art. 30015 § 5 k.s.h. mowa o „zobowiązaniach” w liczbie mnogiej.

Wszystkie powyższe niuanse należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wymaganego przez k.s.h. testu wypłacalności w prostej spółce akcyjnej. Wariantem najbardziej ostrożnościowym i zalecanym przy dopełnianiu tego wymogu będzie prognoza odpowiadająca na  pytanie czy w normalnych, przewidywalnych okolicznościach w ciągu najbliższych sześciu miesięcy spółka będzie regulować swoje wszystkie wymagalne zobowiązania. Jednak nie zawsze negatywna odpowiedź na powyższe pytanie musi oznaczać, że test wypłacalności wypadł negatywnie. Podobnie jak przy badaniu przesłanek niewypłacalności, każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Pojęcie „normalnych okoliczności” w teście wypłacalności

Ustawodawca nie wymaga od osób zarządzających spółką, aby przewidywały okoliczności nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Zgodnie z omawianym art. 30015 § 5 k.s.h. dokonując testu wypłacalności bierze się pod uwagę „normalne okoliczności”. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że w zakresie tym mieszczą się istotne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które zarząd powinien przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności. Zarządzający spółką powinni uwzględnić m.in. planowane w najbliższym czasie wpływy, wydatki, bieżące zobowiązania spółki, a także zobowiązania, które staną się wymagalne w okresie sześciu miesięcy od dnia spełnienia świadczenia na rzecz akcjonariuszy. Nie ma natomiast obowiązku przewidywania w teście wypłacalności  nadzwyczajnych okoliczności, których wystąpienie w chwili dokonywania testu było mało prawdopodobne.

Do takich nadzwyczajnych okoliczności niewątpliwie może należeć epidemia, katastrofy naturalne, kryzys polityczny i finansowy, nagłe załamanie w branży, zmiana przepisów podatkowych lub regulujących dany sektor gospodarki. Wydaje się, iż można do nich zaliczyć także okoliczności, które indywidualnie dotknęły danego przedsiębiorcę, np. włamanie do systemu komputerowego spółki i doprowadzenie do utraty cennych danych, niewypłacalność głównych partnerów gospodarczych, zniszczenie urządzeń czy pożar magazynu, o ile były trudne do przewidzenia.  Z powyższego wynika, że w przypadku powstania stanu niewypłacalności spółki w okresie 6 miesięcy od dokonania wypłaty, jedną ze strategii obrony przed zwrotem środków może być argumentacja, iż napotkane przez spółkę okoliczności nie były okolicznościami typowymi, standardowymi, lecz nadzwyczajnymi.

Konsekwencje dokonania wypłaty z naruszeniem art. 30015 § 5 k.s.h.

Konsekwencją dokonania wypłaty na rzecz akcjonariusza z naruszeniem art. 30015 § 5 k.s.h. jest obowiązek zwrotu tej wypłaty spółce przez akcjonariusza. Członkowie organów spółki (zarządu lub rady dyrektorów) odpowiadają za zwrot wypłaty solidarnie z akcjonariuszem, chyba że nie ponoszą winy (art. 30022 § 1 i § 2 k.s.h.). Ciężar dowodu w zakresie okoliczności braku winy spoczywa więc na członkach organów, którzy musieliby udowodnić np. że dołożyli wymaganej staranności przy dokonywaniu testu wypłacalności.

Ocena legalności wypłaty świadczenia na rzecz akcjonariusza może okazać się jednak dość problematyczna, a to m.in. z uwagi na fakt, że ustawodawca nie przewidział żadnej konkretnej procedury czy formy testu wypłacalności. W pierwotnej wersji projektu ustawy taka procedura była przewidziana, a zarząd miał być zobowiązany do dokonania z należytą starannością oceny wypłacalności spółki i podjęcia uchwały w przedmiocie dopuszczalności dokonania wypłaty. Jednakże w toku procesu legislacyjnego zrezygnowano z tego wymogu i obecnie test wypłacalności może być teoretycznie przeprowadzony np. w formie ustnej. Trudny do ustalenia jest więc zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu czy rady dyrektorów (uchwała pozwalałaby jednoznacznie określić stanowisko prezentowane w odniesieniu do konkretnej wypłaty przez poszczególne osoby wchodzące w skład organu). Nie ma także obowiązku sporządzenia jakiegokolwiek raportu z przeprowadzenia testu wypłacalności, co może utrudniać jego późniejszą ocenę. Niewątpliwie, jeżeli test wypłacalności przeprowadzony uczciwie i z należytą starannością wypada pomyślnie, organ zarządzający powinien odpowiednio go udokumentować na wypadek konieczności obrony w ewentualnym procesie w przyszłości.

Poza kwestią braku ustawowej procedury testu wypłacalności w prostej spółce akcyjnej można zauważyć także inne jego mankamenty z punktu widzenia wierzycieli, m.in. krótki – półroczny okres objęty prognozą (zgodnie z pierwotnym projektem ustawy test wypłacalności miał obejmować okres roczny). Biorąc pod uwagę opisane wyżej domniemanie z art. 11 ust. 1a p.u., zgodnie z którym niewypłacalność zachodzi dopiero po 3 miesiącach nieregulowania zobowiązań, w praktyce często wystarczy, że spółka będzie regulowała zobowiązania przez pierwsze 3 miesiące od wypłaty dywidendy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności można odnieść wrażenie, że ochrona wierzycieli spółki przewidziana w art. 30015 § 5 k.s.h. może okazać się iluzoryczna lub przewidziana jedynie na sytuacje ewidentnego wyprowadzania majątku ze spółki, powodującego jej niemal natychmiastową niewypłacalność. Można przewidywać, że treść regulacji będzie jeszcze dostosowywana i zmieniana. Tymczasem, prawdziwa skuteczność testu wypłacalności jako instrumentu ochrony wierzycieli, z uwagi na dużą elastyczność przepisu, będzie zależała od podejścia i praktyki orzeczniczej sądów oraz rozwijającej się doktryny.

POBIERZ PDF

Zadaj pytanie naszym doradcom

Piotr Smołuch
Adwokat / Partner zarządzający
+48 22 420 59 59
piotr.smoluch@actlegal-bsww.com

Barbara Szczepkowska
Radca prawny/ Partner / Doradca restrukturyzacyjny
+48 22 420 59 59
barbara.szczepkowska@actlegal-bsww.com

act BSWW legal & tax doradzała przy ustanawianiu zabezpieczeń drugiej serii zielonych obligacji R.Power o wartości 25 mln zł.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała administratorowi zabezpieczeń w procesie ustanawiania zabezpieczeń drugiej serii obligacji wyemitowanych przez R. Power sp. z o.o. w ramach programu, który przewiduje emisję obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu asymilacji z obligacjami pierwszej serii, wartość papierów wartościowych wzrośnie do 175 mln zł.

Kierowane do kwalifikowanych inwestorów obligacje wyemitowane przez czołowego dewelopera farm fotowoltaicznych w Polsce zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Obligacje spełniają kryteria zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez International Capital Market Association (ICMA), w tym w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko.

Powiązana z kancelarią spółka BSWW TRUST sp. z o.o. jest m.in. zastawnikiem uprawnionym z rządzonych prawem holenderskim zastawów na udziałach holenderskiej spółki zależnej Emitenta oraz na wybranych aktywach tej spółki. Zastawy pośrednio zabezpieczają wierzytelności wynikające z obligacji, przy wykorzystaniu konstrukcji długu równoległego.

Transakcję przeprowadzili Piotr Smołuch (partner zarządzający), Łukasz Piekarski (partner) oraz Aleksandra Sztajer (starszy prawnik).

R.Power jedną z najszybciej rozwijających się firm na europejskim rynku wielkoskalowej energetyki słonecznej. Od momentu jej powstania w 2010 roku, cały czas dynamicznie rozszerza naszą działalność. Swoją działalność prowadzą nie tylko w całej Polsce, ale też we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Holandii i w Niemczech.

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego, w tym w zakresie wszelkiego rodzaju emisji obligacji i pożyczek długoterminowych. Zespół Dłużnych Rynków Kapitałowych kancelarii przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę sięgającą 7 mld zł.

 

Kancelaria act BSWW legal & tax doradza administratorowi zabezpieczeń przy emisji obligacji Invest TDJ Estate o wartości 115 mln zł.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała  BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółce powiązanej z kancelarią, pełniącej funkcję administratora zabezpieczeń przy emisji obligacji przez Invest TDJ Estate sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 115 mln zł.

Pozyskane z emisji fundusze zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Emisja 2,5-letnich obligacji została skierowana głównie do funduszy inwestycyjnych i banków, a także ubezpieczycieli. Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Transakcję przeprowadzili Piotr Smołuch (partner zarządzający) oraz Sebastian Sury (partner).

Spółka Invest TDJ Estate Sp. z o.o. powstała w 2011 roku i jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Invest TDJ Estate sp. z o.o. Jej głównym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska oraz kupno, sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i na zlecenie.

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego, w tym w zakresie wszelkiego rodzaju emisji obligacji i pożyczek długoterminowych. Zespół Dłużnych Rynków Kapitałowych kancelarii przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę sięgającą 7 mld zł.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradza przy emisji obligacji Novdom i ustanawianiu zabezpieczeń

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała  przy emisji zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł przez Novdom sp. z o.o. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinalizowanie zakupu nieruchomości pod inwestycję deweloperską. Termin wykupu obligacji przypada na grudzień 2024. Kancelaria doradzała także przy ustanawianiu zabezpieczeń obligacji.

Doradztwo prawne kancelarii obejmowało sporządzenie dokumentacji emisyjnej, uchwał korporacyjnych niezbędnych do emisji obligacji oraz dokumentów zabezpieczeń. Ponadto, Kancelaria przeprowadziła badanie prawne nieruchomości będących przedmiotem hipotek ustanawianych na zabezpieczenie obligacji.

Kancelaria doradzała także BSWW Trust sp. z o.o., spółce powiązanej z kancelarią, pełniącej funkcję administratora zabezpieczeń dla obligacji.

Transakcję przeprowadzili Piotr Smołuch (partner zarządzający) oraz Sebastian Sury (partner) przy wsparciu Edyty Krzepickiej (prawnik). Badanie prawne nieruchomości przeprowadził Michał Semetkowski (starszy prawnik).

Novdom sp. z o.o. to spółka powołana do życia prze Zbigniewa Sosnowskiego, założyciela i właściciela firmy Kross SA, największego producenta rowerów w Europie, realizująca nowoczesne projekty mieszkaniowe w całej Polsce.

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego, w tym w zakresie wszelkiego rodzaju emisji obligacji i pożyczek długoterminowych. Zespół Dłużnych Rynków Kapitałowych kancelarii przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę sięgającą 7 mld zł.

Wygórowane wymogi wobec rad nadzorczych spółek akcyjnych

Podstawowym zadaniem Rady Nadzorczej jest nadzorowanie działań zarządu, tak aby organ ten podejmował tylko takie działania, które są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami, a przede wszystkim interesem spółki. Zgodnie z projektowaną nowelizacją KSH, ustawodawca planuje rozszerzyć kompetencje nadzorców, m.in. do uzyskiwania informacji o działalności spółki, co ma mieć na celu zapewnienie równowagi informacyjnej pomiędzy zarządem a radą nadzorczą. Jednocześnie, ustawodawca projektuje przepisy rozszerzające możliwość karania członków rad nadzorczych, a instytucje publicznego nadzoru w praktyce zaczynają stawiać członkom rad nadzorczych wymogi, którym niewielu członków rad nadzorczych jest w stanie sprostać.

Zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

Podstawowym przepisem regulującym działalność organu nadzorczego spółki akcyjnej jest art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kto może zostać członkiem rady nadzorczej? Zgodnie z art. 18 KSH może to być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana za ściśle określone przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym, tj. przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstwa z art. 587, 590 i 591 KSH.

Dodatkowe wymogi muszą spełnić kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kryteria te zostały uregulowane w art. 19 – 21 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a odnoszą się między innymi do posiadania odpowiedniego wykształcenia i tytułu zawodowego, legitymowania się określonymi certyfikatami czy zdania odpowiednich egzaminów.

Jedynie w jednostkach zainteresowania publicznego, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, wymagane jest powołanie komitetu audytu, którego jeden z członków musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
Nie znajdziemy zatem dodatkowych kryteriów w zakresie wiedzy czy doświadczenia, którym powinni sprostać członkowie rady nadzorczej, o ile nie są jednocześnie członkami komitetu audytu. Daje to akcjonariuszom swobodę w doborze do organu nadzorczego takich osób, które ze względu na swoje umiejętności i kompetencje zawodowe będą dawały im gwarancję sprawowania efektywnego nadzoru nad działalnością spółki.

Rady nadzorcze obsadzone samymi ekspertami finansowymi

W ostatnim czasie obserwujemy zmianę podejścia Komisji Nadzoru Finansowego, która stopniowo zaczyna wymagać od wszystkich członków rad nadzorczych posiadania zarówno szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, i jednocześnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa dana spółka, nawet gdy dana osoba nie jest członkiem komitetu audytu. W konsekwencji, w przypadku nieprawidłowości w sprawozdawczości czy finansach spółki, Komisja co raz częściej wskazuje na odpowiedzialność w tym zakresie członków rad nadzorczych.

Warto zwrócić uwagę na dwa podstawowe przepisy, które regulują zakres zadań członków rady nadzorczej, tj. art. 382 KSH oraz art. 4a Ustawy o rachunkowości. Stanowią one podstawę do stwierdzenia, że rada nadzorcza, jako organ kolegialny, jest obowiązana do weryfikacji prawidłowości procedury przygotowania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Nie oznacza to jednak, że członkowie rad nadzorczych są odpowiedzialni za merytoryczną weryfikację sprawozdań, czy dokonywanie takich samych ustaleń, jak te poczynione przez profesjonalistów z dziedziny rachunkowości, tj. biegłych rewidentów czy członków komitetu audytu. Celem oceny sprawozdań dokonywanej przez radę nadzorczą jest stwierdzenie, czy rzetelnie ukazują one sytuację majątkową spółki. Jednakże od członków rady nadzorczej nie wymaga się specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, tylko znajomości podstawowych funkcji oraz zasad rządzących bilansem, rachunkiem zysków i strat, pozostałymi dokumentami finansowymi, a także orientacji w regułach wyceny bilansowej. Te mają w rezultacie umożliwić im dokonanie ogólnej oceny, czy zasadnicze decyzje zarządu z zakresu rachunkowości zostały podjęte zgodnie z interesem spółki, przy dołożeniu należytej staranności i czy są ekonomicznie rozsądne[1].

Sprawozdawczość finansowa a komitet audytu

Co do zasady w jednostkach zainteresowania publicznego, musi funkcjonować komitet audytu, którego członkowie odpowiedzialni są za kompleksowe badanie sprawozdawczości finansowej spółki. Funkcją komitetu audytu jest zatem odciążenie rady nadzorczej in gremio od obowiązku fachowej kontroli sprawozdawczości finansowej. Taką konkluzję dają również Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w których uzasadnieniu zauważono, że skala i charakter działalności większości spółek publicznych są bardzo rozległe. Z tego powodu samodzielne wykonywanie zadań nadzorczych, które zostały nałożone na członków rady nadzorczej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jest właściwie niemożliwe. Prowadzi to do sytuacji, w których rada musi polegać na procesach i funkcjach wewnętrznych, czyli na przykład komitecie audytu, a w niektórych sytuacjach korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, w szczególności biegłych rewidentów i firm audytorskich[2].

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wspólna odpowiedzialność członków organów za nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań może powstać tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzona indywidualna odpowiedzialność każdego z piastunów, będąca następstwem niedochowania przez każdego z nich standardów pełnienia funkcji, w powiązaniu z precyzyjnym określeniem obowiązków oraz wymagań stawianych danemu członkowi rady nadzorczej [3].

Różne kompetencje = szerokie możliwości nadzorcze

Przyjęcie, że wszyscy członkowie danej rady nadzorczej posiadaliby wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, uniemożliwiłoby właściwe sprawowanie nadzoru nad działalnością danej spółki. W takiej sytuacji praktycznie niemożliwa byłaby przykładowo analiza umów lub transakcji z różnych dziedzin, gdyż nadzorcy po prostu nie mieliby o nich pojęcia. Dlatego kluczowe jest stawianie na różnorodne doświadczenie branżowe i profesjonalizm członków rady nadzorczej. Poza dokonywaniem ekspertyz finansowych i prawnych, posiadaniem wiedzy branżowej oraz umiejętnością szerokiej analizy problemów spółki, niebagatelne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organu nadzorczego oraz właściwej współpracy z zarządem są umiejętność dogłębnej analizy transakcji zawieranych przez spółkę czy też analiza obszarów związanych z zasobami ludzkimi danego podmiotu.

Jak wskazano w raporcie Różnorodność w radach nadzorczych 2021, zadaniem rady nadzorczej nie jest ciągłe negowanie wszystkich działań zarządu czy bezrefleksyjne przyjmowanie wszystkich jego działań. Biorąc pod uwagę mnogość zadań i odpowiedzialności rad nadzorczych, tylko różnorodna rada nadzorcza – pod względem wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, wieku, płci – a także przynajmniej częściowo niezależna od większościowego akcjonariusza, daje realną szansę na wypracowanie najlepszych rozwiązań i efektywne sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki[4]. Dlatego rady nadzorcze powinny być kompletowane w sposób zapewniający reprezentację różnorakich kompetencji, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość sprawowanego nadzoru.

Podsumowanie

Członkowie rady nadzorczej zawsze powinni być dobierani w odniesieniu do potrzeb konkretnej spółki, skali i profilu jej działalności, dynamiki biznesu, rozwoju technologii czy też potrzeb klientów. Jedynie obsadzenie rady nadzorczej specjalistami w różnych dziedzinach może zagwarantować właściwe sprawowanie nadzoru. Oczywiście, część członków organu nadzorczego powinna posiadać wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, na przykład w celu uformowania w spółce komitetu audytu czy właściwej analizy dokumentów finansowych. Nie można jednak oczekiwać że wszyscy członkowie rady będą ekspertami finansowymi, gdyż w takiej sytuacji zabrakłoby na rynku chętnych i odpowiednio kompetentnych kandydatów do zasiadania w radach nadzorczych. Tym bardziej negatywnie należy ocenić wszelkie zmiany legislacyjne, jak projektowane nowe brzmienie art. 96 ust. 6a pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, umożliwiające bezpośrednie pociąganie do odpowiedzialności członków rad nadzorczych, za przewinienia spółek w zakresie sprawozdawczości finansowej, czy trend rozszerzania przez KNF wymagań w zakresie wiedzy z zakresu finansów wobec wszystkich członków rad nadzorczych. Konsekwencją takich działań, będzie bowiem zmniejszanie się liczby profesjonalnych członków rad nadzorczych, zdających sobie sprawę z rosnących ryzyk związanych ze sprawowaniem funkcji nadzorczych w spółkach.

[1] Krześniak, Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki, Przegląd Prawa i Administracji 112, 2018; https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/109206/07_Krzesniak_E_J_Odpowiedzialnosc_czlonkow_rady_nadzorczej_spolki_akcyjnej_za_prawidlowosc_sprawozdan_finansowych_spolki.pdf

[2] https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/Wskazowki_DPSN2021_v2_29.07.21.pdf

[3] Nowe obowiązki spółek publicznych i członków organów – implementacja do prawa polskiego dyrektyw 2006/43/WE i 2006/46/WE, prof. dr hab. Adam Opalski, MOP 2010, Nr 5.

[4] za: Piotr Rybicki [w:] https://www.wmadvisory.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-30-Club-Poland-Investor-Group-final.pdf

POBIERZ NEWSLETTER

Zadaj pytanie naszym doradcom

Piotr Wojnar
Adwokat / Partner zarządzający
+48 22 420 59 59
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

Łukasz Świątek
Adwokat / Starszy prawnik
+48 22 420 59 59
lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

Katarzyna Krzykwa
Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 22 420 59 59
katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

act BSWW legal & tax doradza przy finansowaniu prestiżowej inwestycji aparthotelowej w Gdyni

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała firmie inwestycyjnej CVI przy przeprowadzeniu transakcji finansowania dłużnego poprzez emisję obligacji o wartości 38 mln zł. Fundusze uzyskane przez emitenta – Affiliate Gdynia, spółkę celową powiązaną z kluczową kadrą menadżerską Grupy Allenort – zostały przeznaczone na współfinansowanie nabycia nieruchomości zlokalizowanej przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Termin wykupu obligacji przypada na wrzesień 2026.

Planowana inwestycja zakłada budowę jednego lub kilku pięciokondygnacyjnych budynków z apartamentami hotelowymi i mieszkalnymi oraz lokalami usługowymi. Projekt zostanie zrealizowany w najbardziej prestiżowej i najczęściej odwiedzanej przez turystów części miasta – w sąsiedztwie przystani jachtowej Marina Gdynia, Akwarium Gdyńskiego, plaży miejskiej oraz portu, z widokiem na kultowe okręty ORP Błyskawica i Dar Pomorza.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała przy przygotowaniu dokumentacji emisyjnej oraz zabezpieczeń, jak również przy negocjacjach warunków emisji.

Transakcję przeprowadzili Piotr Smołuch (partner zarządzający, kierujący Zespołem Obligacji) i Sebastian Sury (partner) przy wsparciu Korneli Walczak (starszego prawnika) oraz Edyty Krzepickiej (prawnik).

CVI to niezależna firma inwestycyjna obecna na rynku od 2012, skupiająca się na inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej. CVI zarządza 7 funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości AUM prawie 4 mld PLN (grudzień 2020 r.). CVI zapewnia elastyczne rozwiązania finansowe dla MŚP, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb kapitałowych (np. wydatki inwestycyjne, kapitał obrotowy, LBO, refinansowanie, dokapitalizowanie i restrukturyzacje).

Za pozyskanie finansowania odpowiadał doradca zewnętrzny Upper Finance.

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego, w tym w zakresie wszelkiego rodzaju emisji obligacji i pożyczek długoterminowych. Zespół Dłużnych Rynków Kapitałowych kancelarii przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę sięgającą 7 mld zł.

 

Kapitalny Newsletter

Polska ustawa chroniąca sygnalistów coraz bliżej

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa to akt prawny, wdrażający unijną Dyrektywę o sygnalistach[1], której termin wdrożenia upływa 17 grudnia 2021 r. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze kwestie związane z tą regulacją.

Sygnalista to demaskator, który ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Jest to przede wszystkim pracownik (nawet, gdy jego stosunek pracy już ustał lub jeszcze nie został nawiązany lub gdy świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę), przedsiębiorca, wspólnik/akcjonariusz czy też członek organu osoby prawnej.

  1. Czy każdy sygnalista jest objęty ochroną prawną?

Co do zasady tak. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przewiduje szereg środków mających na celu ochronę sygnalistów. Dzięki temu takim osobom zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa, że są chronione przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy lub współpracowników.

  1. Jakie rodzaje zgłoszeń przewiduje Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Ustawodawca krajowy, w ślad za prawodawcą unijnym, przewidział 3 rodzaje zgłoszeń:

– zgłoszenia wewnętrzne,

– zgłoszenia zewnętrzne,

– ujawnienia publiczne.

  1. Czy wszystkie podmioty objęte zakresem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa będą musiały przyjąć regulamin zgłoszeń wewnętrznych z dniem wejścia w życie ww. regulacji?

Nie. Obowiązek wdrożenia regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych zmaterializuje się z dniem wejścia w życie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w stosunku do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Mniejsze podmioty (50 – 249 pracowników) będą miały czas na przyjęcie regulaminu do 17 grudnia 2023 r.

  1. Czy brak ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych albo przyjęcie wybrakowanego regulaminu jest obwarowany sankcją karną?

Tak. Podmioty obowiązane, które nie ustanowią wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo przyjmą procedurę niezawierającą wszystkich ustawowo wymaganych elementów będą podlegały grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Kto będzie adresatem zgłoszeń zewnętrznych?

Zgłoszenia zewnętrzne będą mogły być kierowane do:

– Rzecznika Praw Obywatelskich lub

– Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie zgłoszeń dot. zasad konkurencji i ochrony konsumentów lub

– organów administracji publicznej, które ustanowiły procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach należących do zakresu ich działania.

  1. W jakiej formie będzie można złożyć zgłoszenia zewnętrzne?

Zgłoszenia zewnętrzne będą mogły zostać dokonane: (i) ustnie (telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii lub podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek zgłaszającego) lub (ii) w postaci papierowej/elektronicznej (na wskazany adres korespondencyjny/adres poczty elektronicznej). Dodatkowo, obsługa zgłoszeń zewnętrznych może odbywać się w systemie teleinformatycznym RPO lub organu publicznego, z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia elektronicznego udostępnionego przez ww. organy.

  1. Jakie warunki należy spełnić, żeby podlegać ochronie prawnej, dokonując ujawnienia publicznego?

W celu skorzystania z ochrony prawnej przy ujawnieniu publicznym, konieczne jest:

– uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz niepodjęcie przez pracodawcę oraz organ publiczny odpowiednich działań następczych lub nieprzekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej lub

– dokonanie tylko zgłoszenia zewnętrznego oraz niepodjęcie przez organ publiczny odpowiednich działań lub nieprzekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

POBIERZ NEWSLETTER

Zadaj pytanie naszym doradcom

Piotr Wojnar
Adwokat / Partner zarządzający
+48 22 420 59 59
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

Łukasz Świątek
Adwokat / Starszy prawnik
+48 22 420 59 59
lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

Katarzyna Krzykwa
Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 22 420 59 59
katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

Kancelaria act BSWW legal & tax doradza TK Finans Tomasz Księżopolski przy emisji obligacji

Kancelaria doradzała kompleksowo TK Finans Tomasz Księżopolski przy emisji 3-letnich obligacji o wartości 20 mln złotych. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji deweloperskiej w Lublinie.

Doradztwo kancelarii objęło przygotowanie dokumentacji emisyjnej oraz zabezpieczeń, jak również negocjacje warunków emisji. Kancelaria przeprowadziła również analizę stanu prawnego nieruchomości pod zabezpieczenia.

Transakcję przeprowadziła Kornelia Walczak (starszy prawnik) przy wsparciu Cezarego Zielińskiego (prawnik). Analizę stanu prawnego nieruchomości pod zabezpieczenia przeprowadził Michał Semetkowski (starszy prawnik). Projekt nadzorował Piotr Smołuch, partner zarządzający, kierujący Zespołem Obligacji.

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego. Zespół przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę prawie 7 mld zł.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradza StockAmbit przy utworzeniu platformy crowdfundingowej

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała StockAmbit S.A. przy utworzeniu platformy finansowania społecznościowego umożliwiającej startupom pozyskiwanie środków na ich działalność, m. in. tworząc ramy organizacyjne serwisu internetowego. We wrześniu na platformie ruszyła pierwsza kampania crowdfundingowa udziałów – startup startupu Holo4Med, a w październiku pierwsza kampania crowdfundingowa akcji – startapu Zonifero.

Usługi kancelarii obejmowały utworzenie podmiotu administrującego platformą oraz opracowanie regulaminów na potrzeby kampanii crowdfundingowych mających za przedmiot akcje spółek akcyjnych oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres doradztwa obejmował również stworzenie ram regulacyjnych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych, jak również opiniowanie umów zawieranych przez administratora platformy crowdfundingowej z jej klientami. Kancelaria świadczyła również bieżące doradztwo związane z organizacją pracy serwisu.

Projekt prowadził Piotr Wojnar (Partner Zarządzający) przy wsparciu Przemysława Kreta (Associate).

Platforma StockAmbit skierowana jest do firm technologicznych, w szczególności z branży medtech, fintech, biotech oraz greentech z funkcjonującym MVP i powtarzalnymi przychodami, które w perspektywie 3 lat po emisji deklarują chęć debiutu na NewConnect. Celem StockAmbit jest wsparcie startapów, które mimo ogromnego potencjału nie miały szansy na otrzymanie finansowania z klasycznych źródeł.

Kancelaria act BSWW legal & tax kompleksowe usługi prawne w zakresie usług finansowania społecznościowego, zarówno w procesie tworzenia, jak i działalności platform crowdfundingowych, w tym dostosowywania do nowo obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (Rozporządzenie ECSP) i wytycznych KNF, jak również w zakresie emisji przeprowadzanych w ramach finansowania społecznościowego.

Kapitalny Newsletter

Zasady świadczenia usług crowdfundingu według Rozporządzenia ECSP

10 listopada 2021 r. rozpocznie się okres stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (ang. European Crowdfunding Service Providers; „Rozporządzenie ECSP”). Ten akt prawny wprowadza jednolite dla wszystkich państw członkowskich wymogi dotyczące świadczenia usług finansowania społecznościowego, a także organizacji dostawców tych usług. To dobry moment, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób Rozporządzenie ECSP wpłynie na polski i europejski rynek crowdfundingu.

1. Czym są usługi finansowania społecznościowego według Rozporządzenia ECSP?

W Rozporządzeniu ECSP uregulowano dwa rodzaje usług finansowania społecznościowego:

• crowdfunding pożyczkowy – polegający na ułatwianiu udzielania pożyczek rozumianych jako umowy, na podstawie których inwestor udostępnia właścicielowi projektu uzgodnioną kwotę pieniędzy na uzgodniony okres, a właściciel projektu przyjmuje bezwarunkowy obowiązek spłaty tej kwoty inwestorowi, wraz z narosłymi odsetkami, zgodnie z harmonogramem płatności ratalnej,
• crowdfunding inwestycyjny – rozumiany jako subemisja papierów wartościowych i innych instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego bez gwarancji przejęcia emisji – oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów, w odniesieniu do tych papierów i instrumentów. Taki rodzaj subemisji oznacza, że rola dostawcy usług finansowania społecznościowego ogranicza się do funkcji ich „sprzedaży” na publicznym rynku. W jej przypadku nie występuje obowiązek objęcia przez dostawcę instrumentów, które nie zostały nabyte przez podmioty trzecie – jak ma to miejsce w innych rodzajach subemisji.

2. Jak Rozporządzenie ECSP wpłynie na maksymalny próg wartości emisji w ramach kampanii crowdfundingowej?

Do 10 listopada 2023 r. maksymalny próg emisji w ramach crowdfundingu inwestycyjnego wyniesie 2,5 miliona euro. Po tym czasie próg zwiększy się do 5 milionów euro. Emisje papierów wartościowych, których łączna wartość przekroczy te kwoty, powinny odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2017/1129.

Co do zasady, Rozporządzenie ECSP znajduje zastosowanie do ofert finansowania społecznościowego o wartości przekraczającej 5 milionów euro – obliczanej w okresie 12 miesięcy jako suma:

• łącznej wartości ofert zbywalnych papierów wartościowych i udziałów w sp. z o.o. oraz kwot pozyskanych w drodze pożyczek za pośrednictwem platformy finansowania społecznościowego przez danego właściciela projektu oraz

• łącznej wartości ofert publicznych zbywalnych papierów wartościowych złożonych przez tego właściciela projektu jako oferującego bez obowiązku publikacji prospektu na podstawie Rozporządzenia 2017/1129.

Niemniej przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia ECSP, w przypadku gdy w danym państwie członkowskim próg łącznej wartości, powyżej którego należy publikować prospekt zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129, wynosi poniżej 5 000 000 euro, Rozporządzenie ECSP będzie miało jedynie do tych ofert, których łączna wartość nie przekracza tego progu. W Polsce dotyczy to ofert o wartości do 2 500 000 euro.

3. Jakie podmioty będą mogły świadczyć usługi finansowania społecznościowego?

Dostawcami usług finansowania społecznościowego będą mogły być osoby prawne z siedzibą w Unii Europejskiej, które uzyskały zezwolenie właściwego organu (w Polsce: Komisji Nadzoru Finansowego). Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) będzie prowadzić rejestr wszystkich dostawców usług finansowania społecznościowego. Ograniczenie do osób prawnych oznacza, że dostawcą usług finansowania społecznościowego w Polsce mogą być wyłącznie: spółki z o.o., spółki akcyjne oraz proste spółki akcyjne. Podmioty funkcjonujące w formie spółek osobowych zostają wykluczone z uwagi na brak osobowości prawnej.

Warto zwrócić uwagę, że Urząd KNF w stanowisku wydanym w związku z ryzykiem niedostosowania do 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia ECSP wskazał, że do momentu uchwalenia polskiej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych („Ustawa Crowdfundingowa”) nie będzie wyznaczonego organu właściwego do wydawania zezwoleń, co uniemożliwi rozpoczęcie procesów licencyjnych. Zważywszy na wskazany w Rozporządzeniu ECSP termin trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku na wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia lub jego odmowie, należy spodziewać się, że dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą napotkać trudności w dopasowaniu swojej działalności do nowych przepisów przed upływem okresu przejściowego (tj. do 10 listopada 2022 r.).

4. Czy udziały spółki z o.o. będą mogły być przedmiotem kampanii crowdfundingu inwestycyjnego?

Udziały spółki z o.o. nie będą mogły być przedmiotem kampanii według nowych zasad finansowania społecznościowego. Przedmiotem crowdfundingu inwestycyjnego, według Rozporządzenia ECSP, mogą być zbywalne papiery wartościowe i inne instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego. Ostatnie pojęcie oznacza udziały spółki z o.o., które nie podlegają ograniczeniom mogącym skutecznie uniemożliwić ich zbycie, w tym ograniczeniom w sposobie, w jaki udziały te są oferowane lub reklamowane publicznie. Projekt Ustawy Crowdfundingowej zakłada zaś wprowadzenie zakazu kierowania oferty objęcia udziałów w sp. z o.o. do nieoznaczonego adresata, a także jej promowania przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata. Taka zmiana legislacyjna oznaczałaby brak możliwości prowadzenia kampanii crowdfundingu inwestycyjnego, których przedmiotem miałyby być udziały spółki z o.o.

5. Czy Rozporządzenie ECSP rozróżnia status inwestorów w zależności od stopnia ich doświadczenia?

Do dostawców usług finansowania społecznościowego nie znajdą zastosowania rygory Dyrektywy MiFID II. Rozporządzenie ECSP ustanawia osobne rozróżnienie inwestorów na doświadczonych i niedoświadczonych. Aby zostać uznanym za inwestora z pierwszej z tych grup należało będzie złożyć odpowiedni wniosek. Zatwierdzenie statusu inwestora doświadczonego przez dostawcę będzie ważne przez dwa lata.

Za inwestorów doświadczonych będą mogły zostać uznane osoby prawne posiadające: środki własne w wysokości co najmniej 100 000 euro, obroty netto w wysokości co najmniej 2 000 000 euro lub sumę bilansową w wysokości co najmniej 1 000 000 euro. Osoby fizyczne powinny zaś spełniać co najmniej dwa z następujących kryteriów:

• dochód osobisty brutto w wysokości co najmniej 60 000 euro na rok podatkowy lub portfel instrumentów finansowych, określony jako obejmujący depozyty środków pieniężnych i aktywa finansowe, o wartości przekraczającej 100 000 euro;

• inwestor pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług, lub inwestor zajmował przez co najmniej 12 miesięcy stanowisko kierownicze w osobie prawnej spełniającej kryteria inwestora doświadczonego;

• w okresie poprzedzających czterech kwartałów inwestor zawierał transakcje o znaczącej wielkości na rynkach kapitałowych z przeciętną częstotliwością 10 transakcji na kwartał.

6. W jaki sposób Rozporządzenie ECSP chroni interes inwestorów niedoświadczonych?

Rozporządzenie ECSP wymaga przeprowadzenia oceny odpowiedniości usług przed umożliwieniem inwestorom niedoświadczonym inwestowania w projekty. W tym celu dostawcy będą zobowiązani do przeprowadzania wstępnego testu wiedzy oraz dokonania symulacji zdolności inwestora do ponoszenia strat.

W przypadku zamiaru dokonania inwestycji o wartości powyżej 1 000 euro albo 5 % wartości jego majątku netto dostawca zobowiązany będzie zapewnić, by inwestor niedoświadczony otrzymał ostrzeżenie o ryzyku, przedłożył wyraźną zgodę oraz udowodnił zrozumienie danej inwestycji i związanych z nią ryzyk.

Co więcej, Rozporządzenie ECSP przewiduje dla niedoświadczonych inwestorów czterodniowy okres namysłu. Podczas jego trwania możliwe będzie wycofanie swojej oferty inwestycyjną lub oświadczenia o wyrażeniu zainteresowania ofertą – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary. Dostawca usług finansowania społecznościowego będzie zobowiązany do odpowiedniego poinformowania inwestora niedoświadczonego o przysługującym mu okresie namysłu.

7. Czy platforma crowdfundingowa może ułatwiać inwestorom dalszy obrót prawami nabytymi w ramach finansowania społecznościowego?

Dostawcy usług finansowania społecznościowego będą mogli prowadzić tablicę ogłoszeń umożliwiającą ich klientom wyrażanie zainteresowania zakupem lub sprzedażą pożyczek, papierów wartościowych lub instrumentów dopuszczonych, które były pierwotnie oferowane na ich platformach crowdfundingowych. Niemniej tablica nie będzie mogła działać na zasadzie giełdy: w jej ramach nie będzie można zestawiać zleceń kupna i sprzedaży za pomocą protokołów lub wewnętrznych procedur operacyjnych w sposób, który skutkowałby zawarciem umowy.

8. Czy zezwolenie uzyskane w Polsce pozwoli na transgraniczne świadczenie usług?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia ECSP dostawca, który uzyskał zezwolenie, może świadczyć usługi finansowania społecznościowego w innym państwie członkowskim, pod warunkiem przejścia procedury paszportowej. W tym celu będzie należało złożyć właściwemu macierzystemu organowi nadzoru informację o planowanym podjęciu działalności transgranicznej. Ta zostanie przekazana do organów nadzoru docelowych państw członkowskich oraz do ESMA.

9. W jaki sposób Rozporządzenie ECSP wpłynie na usługi crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce?

Do tej pory platformy crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce działały na zasadzie swobody działalności gospodarczej, jako podmioty prowadzące strony internetowe dostarczające rozwiązania umożliwiające reklamowanie oferty publicznej. Funkcjonujące na rodzimym rynku podmioty będą zmuszone do dostawania swojej działalności do przepisów Rozporządzenia ECSP oraz do uzyskania zezwolenia KNF. Warto zaznaczyć, że dostawcy mogą kontynuować swoją działalność zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym do 10 listopada 2022 r. lub do czasu uzyskania zezwolenia właściwego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

POBIERZ NEWSLETTER

Zadaj pytanie naszym doradcom

Piotr Wojnar
Adwokat / Partner zarządzający
+48 22 420 59 59
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

Łukasz Świątek
Adwokat / Starszy prawnik
+48 22 420 59 59
lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

Przemysław Kret
Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 22 420 59 59
przemyslaw.kret@actlegal-bsww.com