act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

oRETy! Podatkowa strona nieruchomości | listopad 2021

Podatkowa strona nieruchomości. Cykliczny newsletter dla branży RE.

Podział przez wydzielenie działalności podstawowej i działalności dodatkowej wraz z najmem nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego, nie jest działaniem sztucznym i ma uzasadnienie gospodarcze – tak w wyroku z dnia 4 listopada 2021 r. orzekła NSA (II FSK 573/19).

Spółka prowadziła działalność w zakresie transportu towarów, a także naprawy pojazdów i sprzedaży części samochodowych. W związku z wdrożeniem nowej strategii gospodarczej Spółka uznała, że podzieli działalność na podstawową tj. transport oraz pozostałą działalność, do której oprócz naprawy pojazdów będzie zaliczał się wynajem nieruchomości na rzecz Spółki dzielonej. Organ uznał, że jest to działanie potencjalnie sztuczne, mające na celu osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci obniżenia przychodów o koszty płaconego czynszu najmu. NSA ocenił, że w takiej transakcji nie ma korzyści podatkowej, gdyż czynsz za najem będzie kosztem dla dzielonej Spółki, ale również przychodem dla nowopowstałej Spółki, tym samym nie ma podstaw do odmowy wydania interpretacji.

Obowiązek w podatku VAT powstaje w momencie podpisania protokołu przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości – takie wnioski płyną z interpretacji podatkowej Dyrektora KIS z dnia 22 listopada 2021 r. (nr 0111-KDIB3 1.4012.831.2021.1.AB).

Spółka miała wątpliwości, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w związku z zapłatą wadium na poczet ceny za nieruchomość. Spółka stała na stanowisku, że obowiązek w VAT powstanie w dacie dostawy nieruchomości tj. w momencie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy.

W analizowanym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu wpłaconego wadium na poczet sprzedaży nieruchomości powstaje w momencie wyboru w przetargu nabywcy nieruchomości, tj. w momencie podpisania protokołu przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w §10 ust. 1 rozporządzenia. Wskazać bowiem należy, że z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, a tym samym przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, z tytułu której powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy. Zatem, w momencie wyłonienia w przetargu nabywcy nieruchomości i podpisania protokołu przeprowadzonego przetargu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wpłaconego wadium, w ramach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości,” – takie stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS.

Niezależnie od opublikowania lub braku opublikowania przez MF informacji o danych podatników, przekraczających 50 mln euro przychodów, podmiot który przekroczył ww. próg jest zobowiązany do 31 grudnia opublikować strategię podatkową – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 17 listopada 2021 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.363.2021.2.NL).

Spółka miała wątpliwości co do brzmienia nowych przepisów o obowiązku publikowania strategii podatkowych, w szczególności co w sytuacji gdy Spółka przekracza próg 50 mln euro, ale nie została ujęta w wykazie MF. Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, iż decydujące jest przekroczenie progu i Spółka jest zobowiązana do publikacji strategii podatkowej.

„W zakresie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej  strategii podatkowej za rok podatkowy 2020, w terminie do 31 grudnia 2021 r wskazać należy, że skoro w roku 2020 Wnioskodawca uzyskał przychód w wysokości przekraczającej 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, to niezależnie od publikacji, bądź braku publikacji danych Wnioskodawcy w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Wnioskodawca zobowiązany będzie do opublikowania informacji, o której mowa w art. 27c ustawy o CIT na stronie internetowej i przekazania jej urzędowi skarbowemu do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, tj. za 2020 r do dnia 31 grudnia 2021 r. Dla strategii podatkowej sporządzanej za rok 2020, wiążący będzie bowiem jedynie przychód, którego równowartość przekracza 50 mln euro, osiągnięty w 2020 r.”

„Wyrok NSA zasługuje w pełni na aprobatę – wobec jednoznacznego brzmienia ustawy o PIT nie powinno być wątpliwości, iż kwota zakwestionowanego zwrotu VAT może powiększyć wartość początkową środka trwałego” – wyjaśnia Małgorzata Wąsowska kierująca zespołem podatkowym w act BSWW legal & tax.

Wartość początkowa nieruchomości może być powiększona o wartość podatku VAT, którego odliczenie zostało zakwestionowane przez organ podatkowy – wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r. (sygn. akt: II FSK 219/19).

W omawianej sprawie przedsiębiorca nabył kilka budynków i budowli, a następnie wystąpił o zwrot VAT zw. z tym nabyciem. Organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia podatku VAT argumentując, że nieruchomości zostały zakupione wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.  Organy podatkowe i WSA w Gdańsku odmawiały możliwości ujęcia zakwestionowanej kwoty w wartości początkowej środków trwałych, jednak NSA ocenił odmiennie i uznał, że w takiej sytuacji podatnik nigdy nie miał prawa do odliczenia i w konsekwencji za cenę nabycia i wartość początkową budynków i budowli należy przyjąć pełną cenę z VAT, która może być amortyzowana.

Wynagrodzenie pracowników Działu Finansowego i Członków Zarządu Spółki jeśli są bezpośrednio związane z inwestycją i da się je jednoznacznie określić i wydzielić w zakresie w jakim bezpośrednio są związane z inwestycją, mogą być zaliczone do wartości początkowej środka trwałego – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 12 listopada 2021 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.386.2021.1.AR).

Spółka zajmuje się budową i wynajmem domów mieszkalnych i lokali użytkowych. Spółka ma Dział Finansowy oraz Członków Zarządu, którzy wykonują zarówno działalność ogólną jak również stricte związaną z konkretną inwestycją nieruchomościową. Organy podatkowe uznały, że wynagrodzenie pracowników w jakim jest bezpośrednio zw. ze środkiem trwałym powinno powiększać jego wartość początkową, a nie być zaliczane do kosztów na bieżąco.

„Zauważyć należy, że decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego, ma możliwość powiązania danego wydatku z  konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. (…) koszty wynagrodzeń pracowników Działu Finansowego zaangażowanych w pracę związaną bezpośrednio z Inwestycją powinny być podzielone na koszty inwestycyjne (zwiększające wartość początkową wytwarzanych środków trwałych) oraz koszty bieżące (stanowiące koszty okresu). (…)do kosztów wytworzenia środka trwałego Wnioskodawca mógł zaliczyć koszty ww. wynagrodzenia Członków Zarządu, pełniących nadzór nad inwestycją wraz z jego pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe, o ile w istocie wynagrodzenie zmienne dotyczy wyłącznie tych czynności Członków Zarządu, które mają, bezpośredni wpływ na wytworzenie środka trwałego oraz na pomyślne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, a Wnioskodawca jest w stanie wydzielić tę część wynagrodzenia.”

Wzrośnie podatek od nieruchomości w Warszawie – Rada Miasta Warszawy przyjęła nowe stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.

Szczególnie zauważalny jest wzrost stawki podatku od nieruchomości zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej z 24,84 zł w 2021 r. do 25,74 zł (wzrost o 0,90 zł). Ponadto wzrośnie stawka lokali mieszkalnych z 0,85 zł w 2021 r. do 0,89 zł w 2022 r. W tym przypadku wzrost jest analogiczny do lat poprzednich: w 2019 r. stawka wynosiła 79 gr miesięcznie, a w 2020 r – 81 gr.

POBIERZ

Potrzebujesz wsparcia? Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Małgorzata Wąsowska
Doradca podatkowy / Wspólnik / Head of Tax Practice
+48 691 477 047
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com

Jakub Świetlicki vel Węgorek
Doradca podatkowy / Starszy prawnik
+48 505 703 768
jakub.swietlicki@actlegal-bsww.com

Szymon Kokot
Doradca podatkowy / Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 691 557 507
szymon.kokot@actlegal-bsww.com

  Zapisz się do newslettera!


  Kapitalny Newsletter

  Polska ustawa chroniąca sygnalistów coraz bliżej

  Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa to akt prawny, wdrażający unijną Dyrektywę o sygnalistach[1], której termin wdrożenia upływa 17 grudnia 2021 r. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze kwestie związane z tą regulacją.

  Sygnalista to demaskator, który ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Jest to przede wszystkim pracownik (nawet, gdy jego stosunek pracy już ustał lub jeszcze nie został nawiązany lub gdy świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę), przedsiębiorca, wspólnik/akcjonariusz czy też członek organu osoby prawnej.

  1. Czy każdy sygnalista jest objęty ochroną prawną?

  Co do zasady tak. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przewiduje szereg środków mających na celu ochronę sygnalistów. Dzięki temu takim osobom zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa, że są chronione przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy lub współpracowników.

  1. Jakie rodzaje zgłoszeń przewiduje Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

  Ustawodawca krajowy, w ślad za prawodawcą unijnym, przewidział 3 rodzaje zgłoszeń:

  – zgłoszenia wewnętrzne,

  – zgłoszenia zewnętrzne,

  – ujawnienia publiczne.

  1. Czy wszystkie podmioty objęte zakresem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa będą musiały przyjąć regulamin zgłoszeń wewnętrznych z dniem wejścia w życie ww. regulacji?

  Nie. Obowiązek wdrożenia regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych zmaterializuje się z dniem wejścia w życie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w stosunku do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Mniejsze podmioty (50 – 249 pracowników) będą miały czas na przyjęcie regulaminu do 17 grudnia 2023 r.

  1. Czy brak ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych albo przyjęcie wybrakowanego regulaminu jest obwarowany sankcją karną?

  Tak. Podmioty obowiązane, które nie ustanowią wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo przyjmą procedurę niezawierającą wszystkich ustawowo wymaganych elementów będą podlegały grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Kto będzie adresatem zgłoszeń zewnętrznych?

  Zgłoszenia zewnętrzne będą mogły być kierowane do:

  – Rzecznika Praw Obywatelskich lub

  – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie zgłoszeń dot. zasad konkurencji i ochrony konsumentów lub

  – organów administracji publicznej, które ustanowiły procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach należących do zakresu ich działania.

  1. W jakiej formie będzie można złożyć zgłoszenia zewnętrzne?

  Zgłoszenia zewnętrzne będą mogły zostać dokonane: (i) ustnie (telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii lub podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek zgłaszającego) lub (ii) w postaci papierowej/elektronicznej (na wskazany adres korespondencyjny/adres poczty elektronicznej). Dodatkowo, obsługa zgłoszeń zewnętrznych może odbywać się w systemie teleinformatycznym RPO lub organu publicznego, z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia elektronicznego udostępnionego przez ww. organy.

  1. Jakie warunki należy spełnić, żeby podlegać ochronie prawnej, dokonując ujawnienia publicznego?

  W celu skorzystania z ochrony prawnej przy ujawnieniu publicznym, konieczne jest:

  – uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz niepodjęcie przez pracodawcę oraz organ publiczny odpowiednich działań następczych lub nieprzekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej lub

  – dokonanie tylko zgłoszenia zewnętrznego oraz niepodjęcie przez organ publiczny odpowiednich działań lub nieprzekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

  [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

  POBIERZ NEWSLETTER

  Zadaj pytanie naszym doradcom

  Piotr Wojnar
  Adwokat / Partner zarządzający
  +48 22 420 59 59
  piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

  Łukasz Świątek
  Adwokat / Starszy prawnik
  +48 22 420 59 59
  lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

  Katarzyna Krzykwa
  Aplikant adwokacki / Prawnik
  +48 22 420 59 59
  katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

  Kancelaria act BSWW legal & tax doradza TK Finans Tomasz Księżopolski przy emisji obligacji

  Kancelaria doradzała kompleksowo TK Finans Tomasz Księżopolski przy emisji 3-letnich obligacji o wartości 20 mln złotych. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji deweloperskiej w Lublinie.

  Doradztwo kancelarii objęło przygotowanie dokumentacji emisyjnej oraz zabezpieczeń, jak również negocjacje warunków emisji. Kancelaria przeprowadziła również analizę stanu prawnego nieruchomości pod zabezpieczenia.

  Transakcję przeprowadziła Kornelia Walczak (starszy prawnik) przy wsparciu Cezarego Zielińskiego (prawnik). Analizę stanu prawnego nieruchomości pod zabezpieczenia przeprowadził Michał Semetkowski (starszy prawnik). Projekt nadzorował Piotr Smołuch, partner zarządzający, kierujący Zespołem Obligacji.

  Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego. Zespół przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę prawie 7 mld zł.

  Kancelaria act BSWW legal & tax doradza StockAmbit przy utworzeniu platformy crowdfundingowej

  Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała StockAmbit S.A. przy utworzeniu platformy finansowania społecznościowego umożliwiającej startupom pozyskiwanie środków na ich działalność, m. in. tworząc ramy organizacyjne serwisu internetowego. We wrześniu na platformie ruszyła pierwsza kampania crowdfundingowa udziałów – startup startupu Holo4Med, a w październiku pierwsza kampania crowdfundingowa akcji – startapu Zonifero.

  Usługi kancelarii obejmowały utworzenie podmiotu administrującego platformą oraz opracowanie regulaminów na potrzeby kampanii crowdfundingowych mających za przedmiot akcje spółek akcyjnych oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres doradztwa obejmował również stworzenie ram regulacyjnych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych, jak również opiniowanie umów zawieranych przez administratora platformy crowdfundingowej z jej klientami. Kancelaria świadczyła również bieżące doradztwo związane z organizacją pracy serwisu.

  Projekt prowadził Piotr Wojnar (Partner Zarządzający) przy wsparciu Przemysława Kreta (Associate).

  Platforma StockAmbit skierowana jest do firm technologicznych, w szczególności z branży medtech, fintech, biotech oraz greentech z funkcjonującym MVP i powtarzalnymi przychodami, które w perspektywie 3 lat po emisji deklarują chęć debiutu na NewConnect. Celem StockAmbit jest wsparcie startapów, które mimo ogromnego potencjału nie miały szansy na otrzymanie finansowania z klasycznych źródeł.

  Kancelaria act BSWW legal & tax kompleksowe usługi prawne w zakresie usług finansowania społecznościowego, zarówno w procesie tworzenia, jak i działalności platform crowdfundingowych, w tym dostosowywania do nowo obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (Rozporządzenie ECSP) i wytycznych KNF, jak również w zakresie emisji przeprowadzanych w ramach finansowania społecznościowego.

  Kapitalny Newsletter

  Zasady świadczenia usług crowdfundingu według Rozporządzenia ECSP

  10 listopada 2021 r. rozpocznie się okres stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (ang. European Crowdfunding Service Providers; „Rozporządzenie ECSP”). Ten akt prawny wprowadza jednolite dla wszystkich państw członkowskich wymogi dotyczące świadczenia usług finansowania społecznościowego, a także organizacji dostawców tych usług. To dobry moment, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób Rozporządzenie ECSP wpłynie na polski i europejski rynek crowdfundingu.

  1. Czym są usługi finansowania społecznościowego według Rozporządzenia ECSP?

  W Rozporządzeniu ECSP uregulowano dwa rodzaje usług finansowania społecznościowego:

  • crowdfunding pożyczkowy – polegający na ułatwianiu udzielania pożyczek rozumianych jako umowy, na podstawie których inwestor udostępnia właścicielowi projektu uzgodnioną kwotę pieniędzy na uzgodniony okres, a właściciel projektu przyjmuje bezwarunkowy obowiązek spłaty tej kwoty inwestorowi, wraz z narosłymi odsetkami, zgodnie z harmonogramem płatności ratalnej,
  • crowdfunding inwestycyjny – rozumiany jako subemisja papierów wartościowych i innych instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego bez gwarancji przejęcia emisji – oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów, w odniesieniu do tych papierów i instrumentów. Taki rodzaj subemisji oznacza, że rola dostawcy usług finansowania społecznościowego ogranicza się do funkcji ich „sprzedaży” na publicznym rynku. W jej przypadku nie występuje obowiązek objęcia przez dostawcę instrumentów, które nie zostały nabyte przez podmioty trzecie – jak ma to miejsce w innych rodzajach subemisji.

  2. Jak Rozporządzenie ECSP wpłynie na maksymalny próg wartości emisji w ramach kampanii crowdfundingowej?

  Do 10 listopada 2023 r. maksymalny próg emisji w ramach crowdfundingu inwestycyjnego wyniesie 2,5 miliona euro. Po tym czasie próg zwiększy się do 5 milionów euro. Emisje papierów wartościowych, których łączna wartość przekroczy te kwoty, powinny odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2017/1129.

  Co do zasady, Rozporządzenie ECSP znajduje zastosowanie do ofert finansowania społecznościowego o wartości przekraczającej 5 milionów euro – obliczanej w okresie 12 miesięcy jako suma:

  • łącznej wartości ofert zbywalnych papierów wartościowych i udziałów w sp. z o.o. oraz kwot pozyskanych w drodze pożyczek za pośrednictwem platformy finansowania społecznościowego przez danego właściciela projektu oraz

  • łącznej wartości ofert publicznych zbywalnych papierów wartościowych złożonych przez tego właściciela projektu jako oferującego bez obowiązku publikacji prospektu na podstawie Rozporządzenia 2017/1129.

  Niemniej przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia ECSP, w przypadku gdy w danym państwie członkowskim próg łącznej wartości, powyżej którego należy publikować prospekt zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129, wynosi poniżej 5 000 000 euro, Rozporządzenie ECSP będzie miało jedynie do tych ofert, których łączna wartość nie przekracza tego progu. W Polsce dotyczy to ofert o wartości do 2 500 000 euro.

  3. Jakie podmioty będą mogły świadczyć usługi finansowania społecznościowego?

  Dostawcami usług finansowania społecznościowego będą mogły być osoby prawne z siedzibą w Unii Europejskiej, które uzyskały zezwolenie właściwego organu (w Polsce: Komisji Nadzoru Finansowego). Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) będzie prowadzić rejestr wszystkich dostawców usług finansowania społecznościowego. Ograniczenie do osób prawnych oznacza, że dostawcą usług finansowania społecznościowego w Polsce mogą być wyłącznie: spółki z o.o., spółki akcyjne oraz proste spółki akcyjne. Podmioty funkcjonujące w formie spółek osobowych zostają wykluczone z uwagi na brak osobowości prawnej.

  Warto zwrócić uwagę, że Urząd KNF w stanowisku wydanym w związku z ryzykiem niedostosowania do 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia ECSP wskazał, że do momentu uchwalenia polskiej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych („Ustawa Crowdfundingowa”) nie będzie wyznaczonego organu właściwego do wydawania zezwoleń, co uniemożliwi rozpoczęcie procesów licencyjnych. Zważywszy na wskazany w Rozporządzeniu ECSP termin trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku na wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia lub jego odmowie, należy spodziewać się, że dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą napotkać trudności w dopasowaniu swojej działalności do nowych przepisów przed upływem okresu przejściowego (tj. do 10 listopada 2022 r.).

  4. Czy udziały spółki z o.o. będą mogły być przedmiotem kampanii crowdfundingu inwestycyjnego?

  Udziały spółki z o.o. nie będą mogły być przedmiotem kampanii według nowych zasad finansowania społecznościowego. Przedmiotem crowdfundingu inwestycyjnego, według Rozporządzenia ECSP, mogą być zbywalne papiery wartościowe i inne instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego. Ostatnie pojęcie oznacza udziały spółki z o.o., które nie podlegają ograniczeniom mogącym skutecznie uniemożliwić ich zbycie, w tym ograniczeniom w sposobie, w jaki udziały te są oferowane lub reklamowane publicznie. Projekt Ustawy Crowdfundingowej zakłada zaś wprowadzenie zakazu kierowania oferty objęcia udziałów w sp. z o.o. do nieoznaczonego adresata, a także jej promowania przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata. Taka zmiana legislacyjna oznaczałaby brak możliwości prowadzenia kampanii crowdfundingu inwestycyjnego, których przedmiotem miałyby być udziały spółki z o.o.

  5. Czy Rozporządzenie ECSP rozróżnia status inwestorów w zależności od stopnia ich doświadczenia?

  Do dostawców usług finansowania społecznościowego nie znajdą zastosowania rygory Dyrektywy MiFID II. Rozporządzenie ECSP ustanawia osobne rozróżnienie inwestorów na doświadczonych i niedoświadczonych. Aby zostać uznanym za inwestora z pierwszej z tych grup należało będzie złożyć odpowiedni wniosek. Zatwierdzenie statusu inwestora doświadczonego przez dostawcę będzie ważne przez dwa lata.

  Za inwestorów doświadczonych będą mogły zostać uznane osoby prawne posiadające: środki własne w wysokości co najmniej 100 000 euro, obroty netto w wysokości co najmniej 2 000 000 euro lub sumę bilansową w wysokości co najmniej 1 000 000 euro. Osoby fizyczne powinny zaś spełniać co najmniej dwa z następujących kryteriów:

  • dochód osobisty brutto w wysokości co najmniej 60 000 euro na rok podatkowy lub portfel instrumentów finansowych, określony jako obejmujący depozyty środków pieniężnych i aktywa finansowe, o wartości przekraczającej 100 000 euro;

  • inwestor pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług, lub inwestor zajmował przez co najmniej 12 miesięcy stanowisko kierownicze w osobie prawnej spełniającej kryteria inwestora doświadczonego;

  • w okresie poprzedzających czterech kwartałów inwestor zawierał transakcje o znaczącej wielkości na rynkach kapitałowych z przeciętną częstotliwością 10 transakcji na kwartał.

  6. W jaki sposób Rozporządzenie ECSP chroni interes inwestorów niedoświadczonych?

  Rozporządzenie ECSP wymaga przeprowadzenia oceny odpowiedniości usług przed umożliwieniem inwestorom niedoświadczonym inwestowania w projekty. W tym celu dostawcy będą zobowiązani do przeprowadzania wstępnego testu wiedzy oraz dokonania symulacji zdolności inwestora do ponoszenia strat.

  W przypadku zamiaru dokonania inwestycji o wartości powyżej 1 000 euro albo 5 % wartości jego majątku netto dostawca zobowiązany będzie zapewnić, by inwestor niedoświadczony otrzymał ostrzeżenie o ryzyku, przedłożył wyraźną zgodę oraz udowodnił zrozumienie danej inwestycji i związanych z nią ryzyk.

  Co więcej, Rozporządzenie ECSP przewiduje dla niedoświadczonych inwestorów czterodniowy okres namysłu. Podczas jego trwania możliwe będzie wycofanie swojej oferty inwestycyjną lub oświadczenia o wyrażeniu zainteresowania ofertą – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary. Dostawca usług finansowania społecznościowego będzie zobowiązany do odpowiedniego poinformowania inwestora niedoświadczonego o przysługującym mu okresie namysłu.

  7. Czy platforma crowdfundingowa może ułatwiać inwestorom dalszy obrót prawami nabytymi w ramach finansowania społecznościowego?

  Dostawcy usług finansowania społecznościowego będą mogli prowadzić tablicę ogłoszeń umożliwiającą ich klientom wyrażanie zainteresowania zakupem lub sprzedażą pożyczek, papierów wartościowych lub instrumentów dopuszczonych, które były pierwotnie oferowane na ich platformach crowdfundingowych. Niemniej tablica nie będzie mogła działać na zasadzie giełdy: w jej ramach nie będzie można zestawiać zleceń kupna i sprzedaży za pomocą protokołów lub wewnętrznych procedur operacyjnych w sposób, który skutkowałby zawarciem umowy.

  8. Czy zezwolenie uzyskane w Polsce pozwoli na transgraniczne świadczenie usług?

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia ECSP dostawca, który uzyskał zezwolenie, może świadczyć usługi finansowania społecznościowego w innym państwie członkowskim, pod warunkiem przejścia procedury paszportowej. W tym celu będzie należało złożyć właściwemu macierzystemu organowi nadzoru informację o planowanym podjęciu działalności transgranicznej. Ta zostanie przekazana do organów nadzoru docelowych państw członkowskich oraz do ESMA.

  9. W jaki sposób Rozporządzenie ECSP wpłynie na usługi crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce?

  Do tej pory platformy crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce działały na zasadzie swobody działalności gospodarczej, jako podmioty prowadzące strony internetowe dostarczające rozwiązania umożliwiające reklamowanie oferty publicznej. Funkcjonujące na rodzimym rynku podmioty będą zmuszone do dostawania swojej działalności do przepisów Rozporządzenia ECSP oraz do uzyskania zezwolenia KNF. Warto zaznaczyć, że dostawcy mogą kontynuować swoją działalność zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym do 10 listopada 2022 r. lub do czasu uzyskania zezwolenia właściwego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  POBIERZ NEWSLETTER

  Zadaj pytanie naszym doradcom

  Piotr Wojnar
  Adwokat / Partner zarządzający
  +48 22 420 59 59
  piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

  Łukasz Świątek
  Adwokat / Starszy prawnik
  +48 22 420 59 59
  lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

  Przemysław Kret
  Aplikant adwokacki / Prawnik
  +48 22 420 59 59
  przemyslaw.kret@actlegal-bsww.com

  Kancelaria act BSWW legal & tax doradza 7R przy emisji obligacji

  Spółka Kallisto 17, należąca do deweloperskiej grupy 7R SA, uplasowała obligacje o wartości nominalnej 41,3 mln zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację inwestycji logistycznej na terenie Trójmiasta. Termin wykupu obligacji przypada na październik 2024 roku.

  Zespół kancelarii doradzał kompleksowo przy przygotowaniu dokumentacji emisyjnej oraz zabezpieczeń, a także przy negocjacjach warunków emisji.

  Transakcję przeprowadził Łukasz Piekarski (Partner) przy wsparciu zespołu: Mileny Zawiszy, Kamila Stankiewicza oraz Cezarego Zielińskiego. Transakcję nadzorował Piotr Smołuch, Partner zarządzający.

  Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego. Zespół przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę prawie 7 mld zł.

  Kapitalny Newsletter

  Oświadczenie ESMA w sprawie rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych

  Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) opublikował oświadczenie w sprawie rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych, którego celem jest zwiększanie świadomości inwestorów oraz podmiotów sporządzających rekomendacje inwestycyjne na temat sposobu ich tworzenia i rozpowszechniania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, które zostały w nim poruszone.

  1. Jakie wymogi powinna spełniać rekomendacja inwestycyjna?

  Rekomendacją inwestycyjną jest taka informacja, która w sposób wyraźny lub dorozumiany spełnia łącznie następujące przesłanki:
  • zawiera rekomendację lub sugestię strategii inwestycyjnej;
  • dotyczy jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitentów;

  • obejmuje każdą opinię na temat przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych;
  • jest przeznaczona dla kanałów dystrybucyjnych lub opinii publicznej (skierowana do nieoznaczonego adresata);
  • sporządzona jest w sposób konkretny i przejrzysty w celu umożliwienia inwestorom, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, oceny: (i) wiarygodności rekomendacji oraz (ii) wszelkich interesów osób sporządzających rekomendacje.

  2. Co można zaliczyć do kanałów dystrybucji rekomendacji inwestycyjnych?

  Kanałami dystrybucji rekomendacji inwestycyjnych mogą być raporty analityków, artykuły, media tradycyjne oraz media społecznościowe.

  3. Kto sporządza rekomendacje inwestycyjne?

  Rekomendacje inwestycyjne mogą być sporządzane przez:
  • niezależnych analityków,
  • firmy inwestycyjne,
  • instytucje kredytowe,
  • osoby, których podstawowa działalność polega na sporządzaniu rekomendacji inwestycyjnych,
  • osoby fizyczne, pracujące dla wskazanych powyżej podmiotów na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie,
  • inne osoby, niż wskazane powyżej, które proponują bezpośrednio konkretne decyzje inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych.

  4. Czy osoba publikująca w mediach społecznościowych informacje zawierające propozycje strategii inwestycyjnych może być uznana za eksperta zamieszczającego rekomendacje inwestycyjne?

  Tak. Jeżeli dana osoba często publikuje rekomendacje inwestycyjne w mediach społecznościowych, a jej celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a co więcej przedstawia siebie jako osobę posiadającą fachową wiedzę w zakresie finansów, to może być uznana za eksperta. Co za tym idzie, wymaga się od niej profesjonalizmu w tym działaniu i zamieszczania jedynie takich informacji, które spełniają wymogi prawne w zakresie rekomendacji inwestycyjnych.

  5. Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie zasad związanych z rekomendacjami inwestycyjnymi?

  Zgodnie z art. 173 ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na każdego kto sporządza lub rozpowszechnia rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną z naruszeniem art. 20 ust. 1 Rozporządzenia MAR lub nie zachowuje należytej staranności przy dokonywaniu tych czynności, lub nie zapewnia rzetelności sporządzanych rekomendacji albo nie ujawnia swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:
  • w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł;
  • w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł.

  Z oświadczeniem ESMA można zapoznać się TUTAJ:

  Zadaj pytanie naszym doradcom

  Piotr Wojnar
  Adwokat / Partner zarządzający
  +48 22 420 59 59
  piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

  Łukasz Świątek
  Adwokat / Starszy prawnik
  +48 22 420 59 59
  lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

  Katarzyna Krzykwa
  Aplikant adwokacki / Prawnik
  +48 22 420 59 59
  katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

  Pobierz Kapitalny Newsletter

  NEWSLETTER: Podatkowa strona nieruchomości / październik 2021

  o RETy!

  Podatkowa strona nieruchomości
  Cykliczny newsletter dla branży RE

  październik 2021

  Firmy które wynajmują mieszkania na cele mieszkaniowe swoich pracowników będą musiały zapłacić VAT – tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów o nr PT1.8101.1.2021 z dnia 8 października 2021 r.
  Interpretacja dotyczy podatników, którzy wynajmują mieszkania, a następnie podnajmują je innym podmiotom na cele mieszkaniowe.
  Podsumowując, usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT – wskazał Minister Finansów.

  Strona ma możliwość podważania zapisów ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do budynków poprzez wskazanie dowodów i dokumentów, na podstawie których dokonywane są te zapisy – tak wynika z wyroku NSA z 13 października 2021 r (sygn. akt: III FSK 225/21).
  Sprawa dotyczyła spółki, będącej właścicielem budynku biurowego w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowanego jako użytkowy. Spółka twierdziła, że w rzeczywistości budynek ten ma przeznaczenie mieszkalno-użytkowe. Co prawda NSA utrzymał negatywny dla Spółki wyrok, ponieważ z oględzin wynikało, że budynek w rzeczywistości nie pełni funkcji mieszkalnej, to jednak NSA zgodził się z kwestionowaniem ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do budynków, jeśli nie oddaje ona rzeczywistości.

  Kwotę wypłaconą z tytułu wyrażania zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu należy uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi, podlegające opodatkowaniu VAT – tak wynika z interpretacji podatkowej nr 0112 KDIL3.4012.264.2021.1.AW Dyrektora KIS z dnia 23 września 2021 r.
  Sprawa dotyczyła porozumienia zawartego pomiędzy wynajmującym i najemcami, na podstawie którego za wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy przez jednego z najemców i zwolnienie go z dalszych zobowiązań najemca zobowiązany był do zapłaty wynagrodzenia. Najemca zachowuje przy tym prawo do odliczenia VAT. Organ odstąpił od sporządzenia uzasadnienia prawnego.
  Istotną kwestię dla klasyfikacji podatkowej podnieśli podatnicy wnioskujący o wydanie interpretacji: Stosunek prawny, który łączy Y i X [wtrącenie – strony porozumienia] przewiduje świadczenie wzajemne. Należy bowiem zauważyć, że – jak podnoszono powyżej – Y, w zamian za wyrażenie zgody na „bezsankcyjne” odstąpienie przez X od Umowy Najmu, otrzyma określone w Porozumieniu II Wynagrodzenie. Istnieje zatem bezpośredni i ścisły związek pomiędzy świadczeniem ze strony Y na rzecz X oraz Wynagrodzeniem, które za to świadczenie otrzyma Y)”.
  Interpretacja potwierdza dotychczasową praktykę organów podatkowych, które przyjmują, że otrzymanie wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy stanowi usługę, o ile wynagrodzenie jest ściśle związane z konkretnym świadczeniem wzajemnym drugiej strony” – wyjaśnia Małgorzata Wąsowska kierująca zespołem podatkowym w act BSWW legal & tax.

  Podatek od nieruchomości trzeba płacić od całego budynku firmowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nawet jeżeli faktycznie tylko jego część jest wykorzystywana do działalności gospodarczej – wyroki NSA z 7 października 2021 r. (III FSK 121/21 oraz III FSK 122/21).
  W sprawie właściciel hurtowni wykorzystywał w rzeczywistości tylko część budynku do działalności gospodarczej. Cały budynek po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. NSA uznał, że bez znaczenia jest faktyczne wykorzystywanie budynku, kluczowe jest jego ujęcie w ewidencji środków trwałych i z tego względu należy płacić podatek od nieruchomości od całości budynku w stawce właściwej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

  Wprowadzoną od 2018 r. wartość nadwyżki kosztów finansowych niepodlegających tzw. cienkiej kapitalizacji (art. 15c Ustawy CIT) ustala się jako sumę 3 mln zł oraz 30% podatkowej EBITDA – orzekł w wyroku z 20 października 2021 r. NSA (sygn. II FSK 390/19).
  Obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że wartość nadwyżki kosztów finansowania, wyłączoną z regulacji dot. cienkiej kapitalizacji, należy obliczać jako 3 mln zł albo 30% EBITDA. Sądy administracyjne natomiast zasadniczo potwierdzają, że wyłączoną wartość nadwyżki kosztów finansowania należy obliczać od sumy 3 mln zł oraz 30% EBITDA.
  Mam nadzieję, że pozytywny dla podatników wyrok NSA, znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmianie linii intereptacyjnej organów podatkowych. Należy jednak zauważyć, że od 2022 r. wartość nadwyżki kosztów finansowych niepodlegających cienkiej kapitalizacji będzie liczona od większej z kwot 3 mln zł albo 30% EBIDTA”– komentuje Michał Brzozowicz z zespołu podatkowego act BSWW legal & tax.

  Zwrot przez gminę uprzednio wywłaszczonej nieruchomości nie stanowi dostawy towarów i nie podlega VAT, gdyż zwrotu nieruchomości dokonano w ramach restytucji (przywrócenia) stanu sprzed wywłaszczenia – orzekł w wyroku z dnia 26 października 2021 r. NSA (sygn. I FSK 119/18).
  Czynności zwrotu nieruchomości nie należy utożsamiać z dostawą towaru w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowy zwrot nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT. Kwota zwracana przez spadkobierców w ramach restytucji mienia nie stanowi odszkodowania.

  Zastosowanie zwolnienia z PIT zbycia nieruchomości w związku z poniesieniem wydatków na realizację własnych celów mieszkaniowych – kwalifikacja niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości – interpretacja ogólna MF o nr DD2.8202.4.2020 z dnia 13 października 2021 r.
  W ostatnim czasie MF wydał interpretację ogólną, zgodnie z którą wydatki poniesione na zakup i montaż m.in. sprzętów AGD (w zabudowie lub wolnostojących), oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, okapów kuchennych, mebli wykonanych „pod wymiar”, mebli w zabudowie kuchennej (wykonanych pod wymiar i wolnostojących) mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe i mogą stanowić podstawę wyliczenia zwolnienia podatkowego.
  Ze względu na funkcjonalność i przeznaczenie społeczne urządzenia te należy traktować jako elementarne części budynku (lokalu) o charakterze mieszkalnym. Tym samym, aby w budynku (lokalu) możliwa była realizacja własnych celów mieszkaniowych, w pierwszej kolejności budynek (lokal) ten musi być przystosowany do realizacji i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych człowieka. Zaznaczyć jednak należy, że za sprzęt umożliwiający realizację podstawowych potrzeb życiowych nie można uznawać tzw. „małego AGD”, czyli ekspresów do kawy, tosterów, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych, itp. Są to bowiem akcesoria, a nie elementarne przedmioty, bez których pomieszczenie kuchenne utraciłoby częściowo swą funkcjonalność” – wskazał Minister Finansów.
  W mojej ocenie komentowana intereptacja ogólna stanowi jasny sygnał dla podatników, którzy wkrótce będą zobowiązani do rozliczenia ulgi mieszkaniowej. Co ważne, w intereptacji MF kładzie nacisk nie tyle na trwałość powiązania wydatku z nieruchomością, ile na społeczne aspekty zaspokajania podstawowych celów mieszkaniowych, co wskazuje powołany powyżej przykład ekspresu do kawy” – komentuje Szymon Kokot z zespołu podatkowego act BSWW legal & tax.

  Potrzebujesz wsparcia? Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

  Małgorzata Wąsowska
  Doradca podatkowy / Wspólnik / Head of Tax Practice
  +48 691 477 047
  malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com

  Michał Brzozowicz
  Doradca podatkowy / Adwokat / Starszy prawnik
  +48 665 667 110
  michal.brzozowicz@actlegal-bsww.com

  Jakub Świetlicki vel Węgorek
  Doradca podatkowy / Starszy prawnik
  +48 505 703 768
  jakub.swietlicki@actlegal-bsww.com

  Szymon Kokot
  Doradca podatkowy / Aplikant adwokacki / Prawnik
  +48 691 557 507
  szymon.kokot@actlegal-bsww.com