act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Prospekt 3LP S.A. zatwierdzony przez KNF. Prawnicy act BSWW legal & tax doradzali w procesie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt 3LP S.A., jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się spółek oferujących kompleksowe i zautomatyzowane usługi fulfillmentu dla firm z branży e-commerce w Polsce.

Zamiarem Spółki jest uzyskanie wpływów z Oferty w kwocie brutto około 104 mln zł. Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, m.in. na automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach k. Wrocławia, rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną.

Pracami zespołu rynków kapitałowych kierowali Piotr Wojnar (Partner Zarządzający) oraz Łukasz Świątek (Senior Associate), wspierani przez Katarzynę Krzykwę (Associate).

Zespół Rynków Kapitałowych kancelarii act BSWW legal & tax doradza przedsiębiorcom we wszystkich fazach ich rozwoju – od start-upów po duże spółki publiczne. Doradzamy przy transakcjach wyjścia funduszy z inwestycji – zarówno poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu czy finansowemu, jak i poprzez debiut giełdowy spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Posiadamy doświadczenie niezbędne w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych, wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami. Zajmujemy się również przeprowadzaniem audytów prawnych towarzystw i funduszy oraz reprezentowaniem tych podmiotów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych i administracyjnych.

act BSWW legal & tax doradza Helvexia Pay sp. z o.o. w procesie uzyskania statusu małej instytucji płatniczej

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczyła kompleksowe doradztwo prawne w procesie uzyskania statusu małej instytucji płatniczej i wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.Usługi kancelarii obejmowały przygotowanie dokumentacji prawnej, przygotowanie wniosku o wpis spółki jako małej instytucji płatniczej do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych oraz reprezentację Helvexia Pay sp. z o.o. w postępowaniu rejestrowym przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Klienta wspierali Piotr Wojnar (Partnera zarządzający) oraz Aleksandra Sztajer (Starszy prawnik).

Po rozpoczęciu działalności Helvexia Pay będzie świadczyć usługi polegające między innymi na wydawaniu kart prepaid oraz prowadzeniu wirtualnego kantoru wymiany walut.

Zespół Rynków Kapitałowych kancelarii act BSWW legal & tax doradza przedsiębiorcom we wszystkich fazach ich rozwoju – od start-upów po duże spółki publiczne. Doradzamy przy transakcjach wyjścia funduszy z inwestycji – zarówno poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu czy finansowemu, jak i poprzez debiut giełdowy spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Posiadamy doświadczenie niezbędne w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych, wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami. Zajmujemy się również przeprowadzaniem audytów prawnych towarzystw i funduszy oraz reprezentowaniem tych podmiotów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych i administracyjnych.

Kapitalny Newsletter

31 stycznia 2022 r. minął termin na wykonanie obowiązków sprawozdawczych przez zarządzających ASI

Na osobach zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) ciąży obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego cyklicznej informacji analitycznej. Sprawozdanie okresowe zarządzającego ASI, prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, za dany rok obrotowy powinno zostać przekazane w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. Informacje regulacyjne i techniczne dotyczące wskazanego obowiązku znajdą Państwo poniżej.

Podstawa prawna obowiązku

Obowiązek raportowania okresowego wynika z art. 3 ust. 3 lit. d Dyrektywy 2011/61/UE[1], zgodnie z którym dla zarządzających AFI, których łączna wartość zarządzanych aktywów ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR, państwa członkowskie zapewniają, aby ZAFI przynajmniej regularnie przedstawiali właściwym organom ich rodzimego państwa członkowskiego informacje dotyczące głównych instrumentów, którymi obracają, oraz najważniejszych ekspozycji i koncentracji AFI, którymi zarządzają, aby umożliwić właściwym organom skuteczne monitorowanie ryzyka systemowego. Dodatkowo, wskazany obowiązek wynika także z art. 222c Ustawy o funduszach[2], który stanowi, że zarządzający ASI sporządzają i przekazują Komisji Nadzoru Finansowego okresowe sprawozdania.

Podmioty, na których ciąży obowiązek przekazania plików sprawozdawczych za 2021 r.

Obowiązek przekazywania do KNF plików sprawozdawczych za 2021 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do końca III kwartału 2021 roku, tj. do dnia 30 września 2021 roku. Oznacza to, że podmioty wpisane do rejestru ZASI w IV kwartale 2021 roku nie przekazują teraz plików za 2021 rok.

W przypadku przekazywania przez zarządzającego ASI danych sprawozdawczych po raz pierwszy, dane sprawozdawcze obejmują okres od pierwszego dnia kwartału następującego po tym, gdy staną się dostępne informacje podlegające przekazaniu.

Format i struktura plików z przekazywanymi informacjami

Dane sprawozdawcze należy przekazać w postaci elektronicznej, w formie plików w formacie xml zgodnych z wymaganym schematami XSD oraz innymi wymogami technicznymi wskazanymi w załączniku do Rozporządzenia w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI[3].

Obowiązek raportowy obejmuje przekazanie jednego pliku XML zawierającego dane na temat zarządzającego ASI oraz odrębnie plików XML zawierających informacje na temat każdej zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Sposób przekazywania plików

Sprawozdania okresowe zarządzających ASI przekazuje się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Przekazanie do KNF plików XML zawierających dane sprawozdawcze następuje poprzez ich załadowanie w postaci załączników do raportu ESPI sporządzonego na formularzu o nazwie „ZAFI_222c”. Formularz dostępny jest na stronie: https://espi.knf.gov.pl/emitent/ w zakładce „ZAFI”.

Walidacja przesyłanych plików

Po przekazaniu do KNF, pliki podlegają walidacji w systemie informatycznym wykorzystywanym przez KNF do przyjmowania sprawozdań okresowych ZAFI. Wyniki walidacji przesłanych plików są udostępniane w tzw. kanale zwrotnym, który dostępny jest pod adresem: https://espi.knf.gov.pl/walidacja

Termin wykonania obowiązku

 Wskazane informacje należy przekazać do KNF nie później niż w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu sprawozdawczego. Jeżeli AFI jest funduszem funduszy, ZAFI może przedłużyć ten okres o 15 dni.

Dane sprawozdawcze, które należy przekazywać

Zgodnie z art. 222c ust. 1 Ustawy o funduszach, zarządzający ASI sporządzają i przekazują KNF, z uwzględnieniem art. 110 Rozporządzenia 231/2013, okresowe sprawozdania dotyczące:

– działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych ASI;

– płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych ASI – w odniesieniu do każdej ASI;

– stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych ASI, które stosują dźwignię finansową AFI – w odniesieniu do każdej ASI.

Szczegółowe informacje przekazywane KNF

W celu realizacji ww. obowiązku, jak stanowi art. 110 ust. 1 Rozporządzenia 231/2013[4], ZAFI uwzględnia następujące informacje w sprawozdaniach przekazywanych właściwym organom:

– informacje na temat głównych instrumentów, którymi obraca, obejmujące zestawienie instrumentów finansowych i pozostałych aktywów, w tym strategii inwestycyjnych AFI oraz stopnia -koncentracji jego inwestycji pod względem geograficznym i sektorowym;

– informacje na temat rynków, których jest uczestnikiem lub na których dokonuje czynnych transakcji;

– informacje na temat dywersyfikacji portfela AFI, uwzględniając, ale nie ograniczając się do najważniejszych ekspozycji i koncentracji.

Powyższy katalog informacji koniecznych do przekazywania Komisji został uszczegółowiony w § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI, zgodnie z którym zarządzający AFI przekazuje KNF następujące informacje dotyczące zarządzanych przez niego alternatywnych funduszy inwestycyjnych:

– liczbę i wartość transakcji zawieranych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne przy zastosowaniu technik handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;

– geograficzną strukturę lokat według siedziby emitentów, wyrażoną procentowo w odniesieniu do wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych ustalonej z uwzględnieniem art. 2 oraz art. 10 rozporządzenia 231/2013;

– wyrażoną procentowo wartość odzwierciedlającą stopień, w jakim pozycje krótkie zajmowane przez alternatywny fundusz inwestycyjny służą ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego, w odniesieniu do 5 głównych kategorii lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

– łączną wartość aktywów lokowanych na 5 głównych rynkach, na których dokonywane są inwestycje przez alternatywne fundusze inwestycyjne;

– łączną wartość aktywów lokowanych w 5 głównych kategoriach lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

– kurs wymiany stosowany przy przeliczaniu na euro łącznej wartości aktywów alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

– kurs wymiany walut bazowych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w stosunku do euro;

– wartość aktywów netto poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

– wartość aktywów lokowanych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne na 3 głównych rynkach, na których dokonują inwestycji;

– określenie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, rynków, instrumentów, kontrahentów i przedsiębiorstw przy pomocy identyfikatora krajowego ZAFI, identyfikatora krajowego AFI oraz kodów takich jak MIC, BIC, LEI, ISIN, AII, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, ECB, o ile kody te zostały nadane;

– wartość 5 pożyczek o najwyższej wysokości, zaciągniętych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne;

– wartość miar ryzyka Net DV01 oraz Net CS01 dla poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w przedziałach zależnych od terminu zapadalności.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, „Dyrektywa 2011/61/UE”.
[2] Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 ze zm.), „Ustawa o funduszach”.
[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, „Rozporządzenie w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI”.
[4] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, „Rozporządzenie 231/2013”.

POBIERZ NEWSLETTER

Zadaj pytanie naszym doradcom

Piotr Wojnar
Adwokat / Partner zarządzający
+48 22 420 59 59
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com

Łukasz Świątek
Adwokat / Starszy prawnik
+48 22 420 59 59
lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com

Katarzyna Krzykwa
Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 22 420 59 59
katarzyna.krzykwa@actlegal-bsww.com

 

 

    Zapisz się do newslettera!