act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Aktualności

oRETy! Podatkowa strona nieruchomości | listopad 2021

30.11.2021

Podatkowa strona nieruchomości. Cykliczny newsletter dla branży RE.

Podział przez wydzielenie działalności podstawowej i działalności dodatkowej wraz z najmem nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego, nie jest działaniem sztucznym i ma uzasadnienie gospodarcze – tak w wyroku z dnia 4 listopada 2021 r. orzekła NSA (II FSK 573/19).

Spółka prowadziła działalność w zakresie transportu towarów, a także naprawy pojazdów i sprzedaży części samochodowych. W związku z wdrożeniem nowej strategii gospodarczej Spółka uznała, że podzieli działalność na podstawową tj. transport oraz pozostałą działalność, do której oprócz naprawy pojazdów będzie zaliczał się wynajem nieruchomości na rzecz Spółki dzielonej. Organ uznał, że jest to działanie potencjalnie sztuczne, mające na celu osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci obniżenia przychodów o koszty płaconego czynszu najmu. NSA ocenił, że w takiej transakcji nie ma korzyści podatkowej, gdyż czynsz za najem będzie kosztem dla dzielonej Spółki, ale również przychodem dla nowopowstałej Spółki, tym samym nie ma podstaw do odmowy wydania interpretacji.

Obowiązek w podatku VAT powstaje w momencie podpisania protokołu przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości – takie wnioski płyną z interpretacji podatkowej Dyrektora KIS z dnia 22 listopada 2021 r. (nr 0111-KDIB3 1.4012.831.2021.1.AB).

Spółka miała wątpliwości, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w związku z zapłatą wadium na poczet ceny za nieruchomość. Spółka stała na stanowisku, że obowiązek w VAT powstanie w dacie dostawy nieruchomości tj. w momencie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy.

W analizowanym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu wpłaconego wadium na poczet sprzedaży nieruchomości powstaje w momencie wyboru w przetargu nabywcy nieruchomości, tj. w momencie podpisania protokołu przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w §10 ust. 1 rozporządzenia. Wskazać bowiem należy, że z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, a tym samym przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, z tytułu której powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy. Zatem, w momencie wyłonienia w przetargu nabywcy nieruchomości i podpisania protokołu przeprowadzonego przetargu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wpłaconego wadium, w ramach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości,” – takie stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS.

Niezależnie od opublikowania lub braku opublikowania przez MF informacji o danych podatników, przekraczających 50 mln euro przychodów, podmiot który przekroczył ww. próg jest zobowiązany do 31 grudnia opublikować strategię podatkową – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 17 listopada 2021 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.363.2021.2.NL).

Spółka miała wątpliwości co do brzmienia nowych przepisów o obowiązku publikowania strategii podatkowych, w szczególności co w sytuacji gdy Spółka przekracza próg 50 mln euro, ale nie została ujęta w wykazie MF. Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, iż decydujące jest przekroczenie progu i Spółka jest zobowiązana do publikacji strategii podatkowej.

„W zakresie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej  strategii podatkowej za rok podatkowy 2020, w terminie do 31 grudnia 2021 r wskazać należy, że skoro w roku 2020 Wnioskodawca uzyskał przychód w wysokości przekraczającej 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, to niezależnie od publikacji, bądź braku publikacji danych Wnioskodawcy w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Wnioskodawca zobowiązany będzie do opublikowania informacji, o której mowa w art. 27c ustawy o CIT na stronie internetowej i przekazania jej urzędowi skarbowemu do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, tj. za 2020 r do dnia 31 grudnia 2021 r. Dla strategii podatkowej sporządzanej za rok 2020, wiążący będzie bowiem jedynie przychód, którego równowartość przekracza 50 mln euro, osiągnięty w 2020 r.”

„Wyrok NSA zasługuje w pełni na aprobatę – wobec jednoznacznego brzmienia ustawy o PIT nie powinno być wątpliwości, iż kwota zakwestionowanego zwrotu VAT może powiększyć wartość początkową środka trwałego” – wyjaśnia Małgorzata Wąsowska kierująca zespołem podatkowym w act BSWW legal & tax.

Wartość początkowa nieruchomości może być powiększona o wartość podatku VAT, którego odliczenie zostało zakwestionowane przez organ podatkowy – wyrok NSA z dnia 28 października 2021 r. (sygn. akt: II FSK 219/19).

W omawianej sprawie przedsiębiorca nabył kilka budynków i budowli, a następnie wystąpił o zwrot VAT zw. z tym nabyciem. Organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia podatku VAT argumentując, że nieruchomości zostały zakupione wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.  Organy podatkowe i WSA w Gdańsku odmawiały możliwości ujęcia zakwestionowanej kwoty w wartości początkowej środków trwałych, jednak NSA ocenił odmiennie i uznał, że w takiej sytuacji podatnik nigdy nie miał prawa do odliczenia i w konsekwencji za cenę nabycia i wartość początkową budynków i budowli należy przyjąć pełną cenę z VAT, która może być amortyzowana.

Wynagrodzenie pracowników Działu Finansowego i Członków Zarządu Spółki jeśli są bezpośrednio związane z inwestycją i da się je jednoznacznie określić i wydzielić w zakresie w jakim bezpośrednio są związane z inwestycją, mogą być zaliczone do wartości początkowej środka trwałego – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 12 listopada 2021 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.386.2021.1.AR).

Spółka zajmuje się budową i wynajmem domów mieszkalnych i lokali użytkowych. Spółka ma Dział Finansowy oraz Członków Zarządu, którzy wykonują zarówno działalność ogólną jak również stricte związaną z konkretną inwestycją nieruchomościową. Organy podatkowe uznały, że wynagrodzenie pracowników w jakim jest bezpośrednio zw. ze środkiem trwałym powinno powiększać jego wartość początkową, a nie być zaliczane do kosztów na bieżąco.

„Zauważyć należy, że decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego, ma możliwość powiązania danego wydatku z  konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. (…) koszty wynagrodzeń pracowników Działu Finansowego zaangażowanych w pracę związaną bezpośrednio z Inwestycją powinny być podzielone na koszty inwestycyjne (zwiększające wartość początkową wytwarzanych środków trwałych) oraz koszty bieżące (stanowiące koszty okresu). (…)do kosztów wytworzenia środka trwałego Wnioskodawca mógł zaliczyć koszty ww. wynagrodzenia Członków Zarządu, pełniących nadzór nad inwestycją wraz z jego pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe, o ile w istocie wynagrodzenie zmienne dotyczy wyłącznie tych czynności Członków Zarządu, które mają, bezpośredni wpływ na wytworzenie środka trwałego oraz na pomyślne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, a Wnioskodawca jest w stanie wydzielić tę część wynagrodzenia.”

Wzrośnie podatek od nieruchomości w Warszawie – Rada Miasta Warszawy przyjęła nowe stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.

Szczególnie zauważalny jest wzrost stawki podatku od nieruchomości zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej z 24,84 zł w 2021 r. do 25,74 zł (wzrost o 0,90 zł). Ponadto wzrośnie stawka lokali mieszkalnych z 0,85 zł w 2021 r. do 0,89 zł w 2022 r. W tym przypadku wzrost jest analogiczny do lat poprzednich: w 2019 r. stawka wynosiła 79 gr miesięcznie, a w 2020 r – 81 gr.

POBIERZ

Potrzebujesz wsparcia? Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Małgorzata Wąsowska
Doradca podatkowy / Wspólnik / Head of Tax Practice
+48 691 477 047
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com

Jakub Świetlicki vel Węgorek
Doradca podatkowy / Starszy prawnik
+48 505 703 768
jakub.swietlicki@actlegal-bsww.com

Szymon Kokot
Doradca podatkowy / Aplikant adwokacki / Prawnik
+48 691 557 507
szymon.kokot@actlegal-bsww.com

  Zapisz się do newslettera!


  Udostępnij

  Powiązane aktualności

  Informacje prasowe

  act BSWW legal & tax doradcą przy zawarciu umów najmu powierzchni w kompleksie „Plac Unii”

  Zespół Nieruchomości act BSWW legal & tax odpowiadał za kompleksowe doradztwo prawne w procesie negocjacji i zawarcia umów najmu powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej zlokalizowanej w obiekcie „Plac Unii”, przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Na tym etapie pro...

  Alert prawny

  Likwidacja użytkowania wieczystego w 2023 roku

  Etap projektu W dniu 5 kwietnia 2023 roku Premier, w imieniu Rady Ministrów, złożył do Parlamentu projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Za projektem ustawy zagłosowało aż 442 posłów. 7 lipca Sejm odrzucił poprawki ...

  Securing Business: Newsletter dla biznesu poświęcony kwestiom restrukturyzacji, upadłości i zabezpieczeń

  Nadchodzą duże zmiany w prawie restrukturyzacyjnym – implementacja „dyrektywy drugiej szansy”

  Na zaawansowanym etapie są obecnie prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (UC120)*. 21 kwietnia 2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało jego nową wersję. Konieczność nowelizacji w...

  Aktualności

  Postępowanie o zatwierdzenie układu – szkolenie online

  Kancelaria act BSWW legal & tax wraz z MMC Polska serdecznie zaprasza na szkolenie online, które odbędzie się 25 listopada o godzinie 9:30. Nasi eksperci Marek Miszkiel, Partner oraz Co-Head of Bankruptcy and Restructuring Practice oraz Mariusz Grochowski, LL.M.,...

  Aktualności

  act BSWW legal & tax doradza Invesco Real Estate przy zawarciu umowy najmu z LUX MED Sp. z o.o.

  Zespół Nieruchomości act BSWW legal & tax odpowiadał za kompleksowe doradztwo prawne w procesie negocjacji i zawarcia umowy najmu. Negocjacje dotyczyły prawie 500 mkw powierzchni biurowej zlokalizowanej w kompleksie Plac Unii, przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Pres...

  Aktualności

  act BSWW legal & tax doradza Moneguard 9 w nieruchomościowym projekcie joint venture.

  Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała spółce Moneguard 9 Sp. z o.o. w transakcji polegającej na utworzeniu ze Spółką Zachodnia Korporacja Finansowa Sp z o.o. joint venture w celu realizacji projektu nieruchomościowego w Kołobrzegu. Planowana inwestycja ma pol...

  Wszystkie aktualności